1649899
EN
Вхід

Новоставська Оксана Ігорівна


1. Новоставська О. Філософський дискурс І. Франка: проблеми наукового осмислення/ О.Новоставська // Studia methodologica.- Тернопіль: Редакційно- видавничий відділ ТНПУ ім.В.Гнатюка, 2009.- Вип. 28.- С.204- 210.

2. Новоставська О. Термін у лінгвофілософській концепції І. Франка
./ О.Новоставська // Вісник Львівського університету. Серія філологічна.- Львів, 2009.- Вип.46.-Ч.1.- С.274-282.

3. Новостаська О. Граматичні особливості філософських термінів у науковому дискурсі І.  Франка./ О.Новоставська // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наук. праць.- Чернівці: Чернівецький нац.ун-т, 2009.- Вип.484: Романо- слов’янський дискурс.- С.30-34.

4. Новоставська О. Запозичення як спосіб номінації філософських понять у наукових текстах І. Франка. /О.Новоставська// Studia methodologica.- .- Тернопіль: Редакційно- видавничий відділ ТНПУ ім.В.Гнатюка, 2010.- Вип.30.- С.137-140.

5. Новостаська О. Полісемія у філософській терміносистемі І. Франка./ О.Новоставська// Вісник Львівського університету. Серія філологічна.- Львів, 2010.- Вип.50.- Ч.1.- С.454- 458.

6. Новоставська О.  З історії української філософської термінології (етапи розвитку та сучасний стан)./ О.Новоставська// Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство: Міжвуз. зб.наук.ст./ гол.ред.В.А.Зарва.-Бердянськ: БДПУ,2010.- Вип.23.-Ч.4.-С.348-360.

7. Новоставська О. Парадигматичні відношення( синонімія та антонімія) у філософській термінології творів Івана Франка /О.Новоставська //Науково- теоретичний журнал "Укрвїнська мова".- К.: Інститут української мови НАН України, 2013.- Вип.2 (46).- С.68-75.(0,4)

8. Новоставська О. Термін- словосполучення в системі філософської термінології Івана Франка /О.Новоставська //Науковий вісник Ужгородського ун-ту.Серія Філологія. Соціальні комунікації.- Ужгород, 2013.- Вип.2 (30).-С.54-58.(0,2)

9. Новостаська О. Лексико-семантична характеристика філософської термінології Івана Франка (онтологічні, гносеологічні аксіологічні та праксеологічні терміни) /О.Новоставська //Наукові записки. Серія "Філологічні науки".- Ніжин: НДУ ім.М.Гоголя, 2013.- Кн.1.-С.119-124.(0,3)

10. Новоставська О.Мотивованість філософських термінів у науковому дискурсі Івана Франка/ О.Новоставська// // Studia methodologica.- .- Тернопіль: Редакційно- видавничий відділ ТНПУ ім.В.Гнатюка,2013.- Вип.35.- С.228- 231.(0,2д.а.)

11. Новоставська О. Філософська термінологія: специфіка, класифікація, еволюція/ О.Новоставська// Філологічні трактати.- Суми, 2013.-Т.5.-№4.-С.52-61.(0,5)

12. Новоставська О.І., Савіцька О.П.,Савіцька Н.В. Формування конкурентного потенціалу туристичних підприємств/О.П.Савіцька, О.І.Новоставська / Науковий вісник Національного лісотехніного університету України.- №25.09.-2015. (0,6 др.а.)

13. Новоставська О.І. Трудовий розпорядок в організації як об’єкт внутрішньо- організаційного менеджменту.// Вісник Львівської комерційної академії. Збірник наукових праць. Серія економічна.- Львів, 2016.-Вип.50.-С.187-192.


14. Новоставська О.І. Стратегічний менеджмент як основа розвитку ефективного бізнесу/О.Новоставська //Науковий вісник Національного лісотехніного університету України. Серія економічна.- Львів, 2017.-том 27 №2.- С. 68-71.

15. Новоставська О.І. Прагматичний аспект фахової мови юриспруденції. // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний українсько – румунський науковий журнал. Серія «Філологічні науки».- Чернівці-Сувача: БДМУ.2017.№1 (13).- С.21-25.

  Міжнародні видання:


1. Novostavska O.Turistichna terminosistema: tematichnost grupa katolitskogo palomnitstva
.//Modern Science- Moderni vera.- Praha.- Ceska Republika.- 2017.-№2.- S.109-114.

2. Novostavska O. Neosemantismus v modernism ukrajinskem lexiku.//Modern Science- Moderni vera.- Praha.- Ceska Republika.- 2017.-№7.- S.114-119.

11.4.2018 16:51:44 - оновлено 11.4.2018 16:54:49 | прочитано 2x
 
load