1649899
EN
Вхід

Килин Оксана Василівна


Посібники:

 1.  Державне регулювання економіки: Навчально – методичний посібник для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей  / О. І. Ковтун, О.В. Килин, Н.А. Свелеба .   Львів, видавництво ЛКА, 2001.-  220 с.

2. Стратегія фірми (підприємства) : Навчально – методичний посібник для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей  / О. І. Ковтун, О.В. Килин, Н.А. Свелеба .  – Львів, видавництво ЛКА, 2001.-  132 с.

3. Світова економіка : навчальний посібник / О. В. Килин. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2014. – 336 с.

4.  Країнознавство : навчальний посібник / О. В. Килин. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2014. – 336 с.

 

Монографії

5. Килин О.В. Сільський зелений туризм як спосіб відпочинку в екологічно чистих умовах: сутність та  аналіз підприємництва в регіонах України» //  Регіональна маркетингова політика у галузі туризму  [Текст]: монографія / Гальків Л.І., Васильчак С.В., Килин О.В., Вітер О.М., Гринькевич О.С., Біль М.М., Лихолат ЄО, Островська Г.В., Стручок Н.М.– Львів: Вид-во "Растр-7 ″, 2017. – 200  с. – C. 25-46.

6. Килин О.В. Світова практика  та перспективи розвитку екологічного туризму в Україні» //  Регіональна маркетингова політика у галузі туризму  [Текст]: монографія / Гальків Л.І., Васильчак С.В., Килин О.В., Вітер О.М., Гринькевич О.С., Біль М.М., Лихолат ЄО, Островська Г.В., Стручок Н.М.– Львів: Вид-во "Растр-7, ″2017. – 200  с. – с. 59-94.

7. Килин О.В. Статистичне оцінювання розвитку туристичного бізнесу в областях Західної  України / О.В. Килин, Л.І. Гальків  // Стратегічні напрями розвитку рекреації туристичного діяльності  та її вплив на соціально-економічний  стан західного регіону України : [за ред.. О.І. Скаско] : - Львів : «Растр-7». – 172с.-  с. 59-94.


8. Килин. О.В. Використання інвестиційно-інноваційних ресурсів в Україні в контексті сприяння розвитку інфраструктури // Управління розвитком економічної та соціальної інфраструктури Західного регіону в контексті євроінтеграції : монографія. - Львів : Вид-во Ліга-Прес, 2011.  – с.45-52.


9. Килин. О.В. Основи регіональної стратегії інноваційно-інвестиційної політики та її вплив на розвиток інфраструктури // Управління розвитком економічної та соціальної інфраструктури Західного регіону в контексті євроінтеграції : монографія. - Львів : Вид-во Ліга-Прес, 2011.  – с.95 - 100.

 

У наукових фахових виданнях:

 

10. Килин О. В. Формування інтегрованих компетенцій в підготовці фахівців сфери підприємницької діяльності / О.М. Вітер, О.В. Килин, Н.М. Стручок  //  Науково-практичний журнал «Регіональна економіка та управління» 1 (19) лютий 2018 року. Запоріжжя,  2018. -  С. 43-48.

11. Килин О.В. Стан та перспективи розвитку туризму в Україні / О. В. Килин  // Глобальні та національні проблеми національної економіки. Миколаївський національний університет ім. В.О Сухомлинського. - Випуск №16 квітень 2017.

12. Килин О.В. Cучасний контекст дослідження паритету державного регулювання споживчого ринку України  / Килин О.В., Т.Я. Яхно // Науково-практичний журнал Регіональна економіка та управління № 5 (12) жовтень 2016 року, с. 103-107.


13. Килин О.В. Безпека соціальних систем: екологічні засади розвитку туризму / О.В. Килин // Вісник Львівського інституту економіки і туризму: зб. наук. ст. – Львів : ЛІЕТ, 2016. – № 11. с.260-264.


14. Килин О.В. Етнічний туризм як інструмент забезпечення економічної безпеки туристичного підприємства / О.В. Килин // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. Випуск 3. 2016.    Х. 2016. – 225с. – С.124-129.

15. Килин О.В.  Механізм стимулювання діяльності персоналу туристичних підприємств / О.П. Савіцька, О.В. Килин , Н.В. Савіцька  : науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені Г.З. Гжицького : зб. наук. праць.  Серія : економічні науки. Том 17 № 4 (64). – Львів : В-во ЛНУВМБТ. – 2015. – с. 325 – 328.

16. Килин О.В. Екологічний туризм в Україні: стан та  перспективи розвитку / Л .І. Гальків, О.В. Килин, Н М. Стручок //  Вісник Одеського національного університету : зб. наук. праць. Серія : Економіка. Том 20. Випуск 3.2015. – Одеса : В-во Одеського національного університету,  2015. – с. 189-193.

17. Килин О.В. Трансформаційні процеси національної економіки : проблеми та перспективи розвитку : збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук / Наукова організація «Перспектива». У 2-х частинах. – Дніпропетровськ. Видавничий дім «Гельветика», 2015. – Ч.1. , С. 169-177.

18. Килин О.В. Аналіз інвестиційного клімату в економіці України та шляхи його покращення  / О.В. Килин // Торгівля, комерція, підприємництво : збірник наукових праць . Львів : ЛКА, 2014. – Випуск 17. – С. 169-173.

19. Килин О.В. Значення міжнародного туризму в підвищенні конкурентоспроможності  економіки України / О.В. Килин, Н.А. Свелеба // Торгівля, комерція, підприємництво : збірник наукових праць. – Львів : ЛКА, 2013. - Випуск  № 13, с 102 – 104.

21. Килин О.В. Доцільність застосування економічних інтеграційних зв’язків України і Республіки Польща / О.В. Килин // Актуальні питання економіки. -  № 7 (133) 2012, с. 72 – 76.

22. Килин О.В. Туристичні ресурси Іспанії  / О.В. Килин // Торгівля, комерція, підприємництво : збірник наукових праць. – Львів : ЛКА, 2012. - Випуск  № 13, с 90 – 93.

23. Килин О.В. Туристичні ресурси Близькосхідного туристичного регіону / О.В. Килин // Торгівля, комерція, підприємництво : збірник наукових праць. – Львів : ЛКА, 2011. - Випуск  № 13, с 90 – 93.

24. Килин О.В. Основи регіональної  стратегії інноваційно-інвестиційної політики регіону / О.В. Килин // Науковий вісник Національного Лісотехнічного університету України: збірник науково - технічних праць. - Львів:НЛТУ України. - 2010. Випуск 20.12. - 348с., с.124 -128.

25. Килин О.В. Вплив світової фінансової кризи на економіку України / О.В. Килин  // Гуманітарно-економічні проблеми  суспільства // збірник наукових праць № 6 – Львів: Європейський університет. – 2010.- 309 с., с.85 – 90.

26. Килин О.В. Грошові перекази мігрантів як особлива складова національних інвестицій в перехідний період / О.В. Килин // Гуманітарно-економічні проблеми  суспільства : збірник наукових праць  № 5 – Львів: Європейський університет. – 2010.- с.292 297.

27. Килин О.В. Основні засади формування регіональної політики у сфері транскордонного співробітництва / О.В. Килин //  Вісник Львівської комерційної академії. - Серія економічна, випуск 30 - Львів: Видавництво ЛКА, 2009, с. 47-52.

28. Килин О.В. Механізм інноваційного розвитку економіки регіону та шляхи його підвищення / О.В. Килин // Вісник Львівської комерційної академії. - Серія економічна, випуск 24-Львів: Видавництво ЛКА, 2008. -  с. 89-95.

29. Килин О.В. Інноваційна політика України та її регулювання / О.В. Килин //  Вісник Львівської комерційної академії. - Серія економічна, випуск 26 - Львів: Видавництво ЛКА, 2007. – с. 84-89.

 У матеріалах конференцій:

30. Гальків Л.І. Проблеми діяльності  спеціалізованих засобів розміщення в Україні / Л. І.  Гальків, О.В. Килин, Г.В. Миськів // Актуальні проблеми економіки та менеджменту : збірник матеріалів 111 Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 16-17 лютого  2018 року) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. – Запоріжжя:  ГО «СІЕУ», 2018. С. 19-23.

31. Килин О.В. Тенденції розвитку туристичної галузі в Україні / О.В. Килин // Стратегія інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України в умовах глобалізації: стан та шляхи становлення. Збірник міжнародної науково-практичної конференції (23 березня 2017року). – Львів, 2017.- С. 52-57.

32. Килин  О.В. Вплив туризму на соціально – економічний розвиток  України  /  О.В. Килин // Забезпечення стійкого економічного розвитку країни: матеріали Міжнародної науково – практичної конференції (Львів, 21-22 жовтня 2016 року) / ГО «Львівська економічна фундація» . – Львів : ЛЕФ 2016, с.28-31.

33. Килин О.В. Місце та значення інвестицій в економіці України  / О.В. Килин  // Вдосконалення результативності політики економічного зростання: теорія, організація та методика: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених (м. Київ, 11-12 листопада 2016 р.). У 2-х частинах. – К.: Аналітичний центр «Нова Економіка», 2016. – Ч. 1. –c. 103-106.

34. Килин О.В. Проблеми трансферу технологій в Україні та шляхи їх вирішення / О.В. Килин, Н.А Свелеба // Сучасні тенденції розвитку світової економіки: збірник матеріалів 111 Міжнародної науково - практичної конференції, 15 грудня 2011 р. - Харків: ХНАУ, 2011. - с.54-55.

10.4.2018 9:49:38 - оновлено 10.4.2018 9:50:38 | прочитано 2x
 
load