1649899
EN
Вхід

Миськів Галина Василівна


Основні публікації за 2016-2017 рр. д.е.н., в.о. проф. Миськів Г.В.


Монографії:

1. Galina Myskiv Conceptual bases and strategic directions of Ukraine credit market development / Galina Myskiv, Khrystyna Danylkiv. – Modelling of the mechanisms to restore the national economy: Сollective monograph / [Edited by: Oleхandr Vlasiuk, Olga Ilyash, Magdalena Osinska, Wieslaw Olszewski, Svitlana Hrynkevych]. – Vol. 3. – Bydgoszcz, Poland: University of Economy in Bydgoszcz, Publishing House, 2017. – 264 p.  – С.188 – 209.


Посібники:

1. Миськів Г. В. Організація готельного господарства. Практикум [Текст] : навчальний посібник для студентів ВНЗ / Г. В. Миськів, І. Р. Удуд, О. Є. Паук. – Львів : Растр-7, 2017. – 184 с.


Статті у міжнародних наукометричних виданнях:

1. Galina Myskiv , Lyubov Нalkiv Modern cooperation between Ukraine and the IMF: dynamics, trends and problems // International Journal of Synergy and Research. – 2017. – Vol. 5. – Р. 155-163.

2. Galina Myskiv Tendencies and forecast of Ukraine's economic development during 2014-2017 // Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne Economic Notes. 2017 р. Tom 25/2017, ss. 143–156.

3. Вовчак О.Д. Фінансове забезпечення розвитку економіки: досвід Польщі та України / О. Д. Вовчак, Г. В. Миськів,  І. І. Пасінович // Фінансово - кредитна діяльність: проблеми теорії та практики», 2017.   №2 (23). – С. 361-371  (Web of Science)

4. Миськів Г. В. Ефективність діяльності туристичних підприємств України та шляхи її підвищення / Г. В. Миськів, О. В. Фурсіна // Вісник Одеського національного університету. Економіка. 2017. – Том 22 Випуск 3 (56) – С. 76-80. (Index Copernicus)

5. Galyna Myskiv (Ukraine), Tetyana Andreykiv (Ukraine), Viktoriya Rudevska (Ukraine) Forecasting of the state of the credit market in Ukraine  // Investment Management and Financial Innovations, Volume 13, Issue 4, 2016. – 235р. - Режим доступу: http://businessperspectives.org/component/option,com_journals/task,preview/jid,4/id,463/ (Scopus)

6. Миськів Г. В. Фінансово-економічний напрям удосконалення розвитку кредитного ринку України / Г. В. Миськів // Науковий вісник ОНУ. Серія: Економіка. – 2016. – Том 21.- Випуск 7-1(49). – С. 156-159. 

7. Вовчак О.Д. Оцінка сучасного стану розвитку банків іноземних банківських груп в Україні / О.Д. Вовчак, Г.В. Миськів  // ScienceRise, 2016. - №8/1 (25). – С. 37-43

 

Статті у фахових виданнях

1. Миськів Г. В. Визначення чинників, що впливають на розвиток туризму в Україні, та основні напрями мінімізації їх негативного впливу / Г. В. Миськів,  О.В. Килин // Вісник Львівського інституту економіки і туризму [Текст] : зб. наук. ст. / М-во освіти і науки України. Львів. інст-т економіки і туризму ; [редкол. : І. О. Бочан та ін.]. – Львів : ЛІЕТ, 2017. – № 12. – C. 67–72.

2. Гальків Л.І. Фінансове забезпечення ринку освітніх послуг як чинник розвитку людського потенціалу / Л.І.Гальків, Г.В. Миськів  // Вісник НУ «ЛП», 2016. - С. 42-47

3. Миськів Г.В. Розвиток нових інструментів грошово-кредитної політики та можливості їх впровадження в Україні [Електронний ресурс] // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2016. - Випуск № 3 електронного наукового фахового видання. - Режим доступу: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/3_2016/44.pdf

4. Вовчак О.Д. Основні тенденції та особливості діяльності банків  іноземних банківських груп в Україні/ О.Д. Вовчак, Г.В. Миськів. - Європейські перспективи, 2016. - №4. – С. 14-22.

5. Миськів Г.В. Проблеми розвитку кредитного ринку України та їх наслідки для національної економіки // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду: [зб. наук. пр.] / НАН України. ДУ «Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України» ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2016. – Вип. 1 (117). − С.74-77


Матеріали конференцій:

1. Миськів Г.В. Кредитне таргетування як новий механізм реалізації грошово-кредитної політики НБУ International conference / Г. В. Миськів //Innovative education as a constituent part of the smart city. - Katowice school of technology, 43 rolna street, Katowice, Poland. 15-16 th September  2016.

2. Миськів Г.В. Сучасний стан та тенденції розвитку банків іноземних банківських груп в Україні/ Г. В. Миськів // Фінанси, банківництво, страхування: матеріали. Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, 22–23 вересня 2016 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016.- С. 35-37

3. Миськів Г.В. Роль ВНЗ у формуванні особистісних цінностей сучасної молоді [Текст] / Г. В. Миськів // Туристична освіта: європейський вимір : Зб. наукових праць. Заг. ред. І.О. Бочан, В.Т. Лозовецька / Львівський інститут економіки і туризму. – Львів: «Манускрипт», 2017. – C. 71-75.

4. Миськів Г.В. Проблеми кадрового забезпечення готельних господарств та напрями їх подолання / Г. В. Миськів // Innovative Educational Technologies: Ехрегіепсе of the European Union Countries and its Introduction in the Training of Economics and Management. - Training. - Riga: Baltic Research Institute of Transformation Economic Area Problems, 2017. - C.91-95.

5. Миськів Г.В. Роль ВНЗ у формуванні особистісних цінностей сучасної молоді [Текст] / Г. В. Миськів // Туристична освіта: європейський вимір : Зб. наукових праць. Заг. ред. І.О. Бочан, В.Т. Лозовецька / Львівський інститут економіки і туризму. – Львів: «Манускрипт», 2017. – C. 71-75.

6. Миськів Г.В. Проблеми кадрового забезпечення готельних господарств та напрями їх подолання / Г. В. Миськів // Innovative Educational Technologies: Ехрегіепсе of the European Union Countries and its Introduction in the Training of Economics and Management. - Training. - Riga: Baltic Research Institute of Transformation Economic Area Problems, 2017. - C.91-95.

7. Миськів Г.В. Особливості корпоративної культури в засобах розміщення / Г.В. Миськів, О.Лазар // Проблеми та перспективи розвитку економіки України в умовах глобалізації : Зб. тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної  інтернет-конференції. (Львів, 27 грудня 2017 р.). – Львів, 2017. – Режим доступу: http:// www.lute.lviv.ua

8. Galyna Myskiw Tendencje i prognoza rozwoju gospodarki Ukrainy w ciągu lat  2014 - 2017 // Współczesne problemy ekonomii, zarządzania, finansów, ubezpieczeń i bankowościв. XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku. 1-2 czerwca 2017 р. 

2.4.2018 8:37:07 | прочитано 5x
 
load