1649899
EN
Вхід

Безручко Любомир Степанович


Навчально-методичний посібник:

1. Безручко Л.С. Методика оцінки туристичних історико-культурних ресурсів (на прикладі Турківського р-ну Львівської обл.) : Навчально-методичний посібник / За ред. проф. Р.Я. Береста / – Львів, 2013. – 164 с.

Наукові статті у фахових журналах :

1. Безручко Л. С. Ландшафтні системи Шацького НПП: історичний та актуальний аспекти дослідження / Л. С. Безручко, С. І. Кукурудза // Науковийвісник Волинського держ. ун-ту ім. Лесі Українки. Географічні науки – 2007. - № 11, Ч. І. – С. 153 – 158.

2. Безручко Л. С. Оцінка придатності Шацького національного природного парку для рекреаційного природокористування. / Л. С.Безручко, І. М.Рожко // Науковийвісник Волинського держ. ун-ту ім. Лесі Українки. Географічні науки – 2009. - № 1, Ч. І – С. 201 – 206.

3. Безручко Л. С. Соціокультурні передумови розвитку рекреаційної діяльності у Шацькому НПП та суміжних територіях / Л.С. Безручко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка – Тернопіль 2008. – № 2.– Вип. 24. – С. 130-135.

4. Безручко Л.С. Історико-культурний потенціал Турківщини: сучасний стан та перспективи туристичного використання / Л.С. Безручко // Карпатський край. Наукові студії з історії, культури, туризму. – Івано-Франківськ, 2013. - № 1 (3) – С. 112–119.

5. Безручко Л.С. Історико-культурні пам’ятки Пустомитівщини: сучасний стан та перспективи використання у туризмі / Вісник ЛІЕТ – Львів: ЛІЕТ, 2014. - № 9 – С. 236 – 248.

6. Безручко Л.С. Новітній варіант ландшафтної карти Шацького національного природного парку / Л.С. Безручко, С.І. Кукурудза.// Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – Географічні науки. – Вип. № 17. – 2010 – С. 129-134.

7. Безручко Л.С. Особливості розвитку сільського зеленого туризму у Львівській області / Л.С. Безручко / Вісник Львівського інституту економіки і туризму – Львів, 2012. – С. 56 - 64

8. Безручко Л.С. Оцінка історико-культурних ресурсів Турківського району Львівської області для потреб туризму / Л.С. Безручко, Г.Я. Козак / Географія та туризм: Наук. Зб. – К.: Альтерпрес, 2012. – Вип.19. – С. 94 – 100.

9. Безручко Л.С. Розвиток рекреаційної дигресії на території Шацького національного природного парку / Л.С. Безручко // Вісник Львівського університету. Серія географічна. Вип. 36. – 2009. – С. 23 – 30.

10. Кучинська І.Б., Безручко Л.С. Перспективи туристичного освоєння гірських сіл (на прикладі села КомарникиТурківського р-ну) / Вісник Львівського інституту економіки і туризму – Львів: ЛІЕТ, 2013. - № 8 – С. 270 – 277.

11. Рожко І. М., Безручко Л.С. Перспективи та загрози розвитку рекреаційної діяльності на території Шацького НПП / Вісник Львівського університету. Серія географічна. Вип. 45. – 2014. – С. 192-199.

12. Безручко Л.С. Поняття рекреаційно-туристичний ресурс та підходи до класифікації / Л.С. Безручко // Вісник Львівського інституту економіки і туризму – Львів: ЛІЕТ, 2016 . - № 11. – С. 54 – 58.;

13. Безручко Л.С. Методика визначення рекреаційної ємності територій природно-заповідного фонду (на прикладі Шацького НПП) / Л.С. Безручко// Вісник Львівського інституту економіки і туризму – Львів: ЛІЕТ, 2016 . - № 11. – С. 233 – 240.

14. Безручко Л.С. Оцінка історико-культурних ресурсів Турківщини для потреб етнічного туризму / Л.С. Безручко [Текст]// Карпатський край. Наукові студії з історії, культури, туризму. – Івано-Франківськ, 2015. – № 1 – 2 (6 – 7) – С. 295–304.

Статті в збірниках матеріалів та тези доповідей:

15. Безручко Л. Перспективи міжнародного співробітництва на прикладі створення Біосферного резервату „Західне Полісся” / Л. Безручко // ZagospodarowaniezlewniBuguINarwiwramachzrownowazonegorozwoju. Streszczeniareferatowkonferencji. – Warszawa, 2007. – S. 12.

16. Безручко Л. С. Екологічні проблеми території Шацького національного природного парку та можливість їх вирішення / Л. С. Безручко //Європейське екологічне право: V міжнар. наук.-практ. конф. В рамках проекту: „Тристороння співпраця між містами Львів, Вроцлав та Дрезден для передачі знань і ноу-хау в галузі екології”. – Львів, 2008. – С. 35 – 38.

17. Анісімович-Шевчук О.З., Безручко Л.С. Перспективи розвитку соціального туризму на основі монарших обителей України / у збірнику матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку», Черкаси , 2014. – С. 136–144.

18. Безручко Л. С. Екологоосвітня та виховна діяльність, як шлях до збалансованого розвитку рекреаційного природоокристування на території Шацького НПП / Л. С. Безручко // Проблеми і перспективи екологічної освіти: міжнар. наук.-практ. семінар: тези доп. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – С. 10-14.

19. Безручко Л. С. Рекреаційно-туристичні ресурси приміських території міста Львова та перспектива їх використання в туризмі. Георгафія, Екологія, Туризм: теорія, методологія, практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю географічного факультету Тернопільського національного університету ім. Володимира Гнатюка (21-23 травня 2015 р.). - Тернопіль: СМП "Тайп", 2015. - С. 366-367

20. Безручко Л. С. Розвиток туризму у природоохоронних територіях на прикладі Шацького національного природного парку / Л. С. Безручко //Наукові вісті Інституту менеджменту та економіки „Галицька академія”. За мат ІІІ міжнар. наук-техн. конференції „Еколого-економічні проблеми Карпатського євро регіону” – Івно-Франківськ, 2006. – С. 165 – 170.

21. Безручко Л.С. Сакральні об’єкти Пустомитівщини та перспективи їх туристичного використання // Матеріали науково-практичної конференції «Історико-культурні пам’ятки Прикарпаття та Карпат – важливі об’єкти в розвитку туризму», Львів, 2014. – С. 64-73.

22. Безручко Л. С. Створення біосферного резервату „ЗахіднеПолісся” – як приклад транскордонного співробітництва у природоохоронній діяльності / Л. С. Безручко // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів та молодих науковців „Регіон 2006: суспільно-географічні аспекти”, 17 – 18 трн. 2006 – Харків: РВВ Харківського нац. ун-ту ім.. В.Н. Карязіна, 2006. – С.189 – 192.

23. Безручко Л. Теоретико-методологічні основи оцінки історико-культурних ресурсів для потреб туризму / Л. Безручко // Історико-культурні пам’ятки Прикарпаття та Карпат – важливі об’єкти в розвитку туризму / Збірник матеріалів Всеукр. наук.-практ. Конференції (Львів, 21 – 22 березня 2013 р.). – Львів. – С. 37 – 47.

24. Безручко Л.С. Інновації в історії розвитку туризму / Л.С. Безручко // Науковий збірник конференції «Томас Кук – людина, що придумала туризм»  - Львів, 2012 – С. 45 – 52.

25. Безручко Л.С. Історико-культурний потенціал Турківщини: сучасний стан та перспективи туристичного використання / Л.С. Безручко // «Рекреаційний потенціал Прикарпаття : історія, сучасний стан, перспективи» - Вип. 4 : Збірник статей : Матеріали міжнародної наукової конференції «Туризм і розвиток регіону» - Івано-Франківськ : «Фоліант», 2013. – С. 17–24.

26. Безручко Л.С. Оцінка історико-культурних ресурсів Турківського району для ностальгійного туризму / Туристичними шляхами Прикарпаття. Збірник наукових праць. Випуск 2– Львів: ЛІЕТ, 2013. – С. 230 – 239.

27. Безручко Л.С. Перспективи використання історико-культурних об’єктів Пустомитівського району для ностальгійного туризму / Туристичними шляхами Прикарпаття. Збірник наукових праць. Випуск 2– Львів: ЛІЕТ, 2013. – С. 148 – 158.

28. Безручко Л.С. Перспективи туристичного освоєння поселень в околиці курорту Великий Любінь (на прикладі сіл Мавковичі та Малий Любінь) // Туристичними шляхами Прикарпаття, Львів, 2014 – С. 113–125

29. Безручко Л.С., Димочкіна В.В. Етнотуристичний потенціал Турківщини: сучасний стан та перспективи його використання / «Розвиток українського етнотуризму: сучасний стан та перспективи» Зб. матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. конфер. Молодих вчених. – Львів: ЛІЕТ, 2012 – С. 70 - 77.

30. Безручко Л.С. Оцінка рекреаційно-туристичних ресурсів як передумова ефективного розвитку туризму / Л.С. Безручко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Стратегія розвитку туризму в ХХІ столітті у контексті вирішення глобальних проблем сучасності», Львів, 2014. – С. 95-101.

31. Безручко Л.С. Перспективи розвитку фортифікаційного туризму в смт. Щирець/ Л.С. Безручко, С.М Дембіцька // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Стратегія розвитку туризму в ХХІ столітті у контексті вирішення глобальних проблем сучасності», Львів, 2014. – С. 101 – 106.

32. Безручко Л.С. Особливості функціонування хостелів міста Львова / Л.С. Безручко, Т.О. Наконечний // Рекреаційний потенціал Прикарпаття : історія, сучасний стан, перспективи. – Вип. 5: Збірник статей : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Курортна і готельно-ресторанна справа Українських Карпат: історія та сьогодення» - Івано-Франківськ : «Фоліант», 2017. – С. 28 – 32.

33. Безручко Л.С. Етнотуристичні ресурси: класифікація, оцінка та використання / Л.С. Безручко, І.В. Кучинська // «Розвиток українського етнотуризму: проблеми та перспективи»: Зб. матер. V Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених (Львів, 26 квітня 2017 р.) / Львівський інститут еконо міки і туризму. — Львів: ЛІЕТ, 2017. — 216 с. — С. 7 – 15

Публікації в закордонних виданнях:

34. BezruchkoL. Perspektywywspolpracymiedzynarodowajnaprzykladzierezerwatu ''PolesieZachodnie' / BezruchkoL.// ZlewnierzekBuguiNarwizasobywodneiprzypodnicze. Monografia. – Warszawa 2007. – S. 287 – 297.

Тексти лекцій:

1. Берест Р., Безручко Л. Туристичне краєзнавство. Текст лекцій для студентів ВНЗ туристичного профілю  - Львів: ЛІЕТ, Галицька видавнича спілка, 2015. – 3012 с.


29.3.2018 16:50:47 - оновлено 29.3.2018 16:53:40 | прочитано 12x
 
load