1649899
EN
Вхід

Цимбала Ольга Стефанівна


Публікації за темою дослідження
«Громадська та наукова діяльність Миколи Голубця (1891–1942)»:

1. Цимбала О. Українсько-польські відносини у працях Миколи Голубця / Ольга Цимбала // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність: зб. наук. праць. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2008. – Вип. 17.  – С. 553–563.

http://www.inst-ukr.lviv.ua/files/17/710Cymbala.pdf

2. Цимбала О. Жінка в історії України: студії Миколи Голубця / Ольга Цимбала // Український історичний збірник. – 2009. – Вип. 12. – С. 364–372.

http://history.org.ua/JournALL/green/12/43.pdf

3. Цимбала О. С. Єврейське питання у дослідженнях М. Голубця / Ольга Цимбала // Історичні студії Волинського національного університету ім. Лесі Українки: зб. наук. праць. – Луцьк, 2010. – Вип. 4. – С.63–69.

4. Цимбала О. С. Культурно-просвітницька діяльність Миколи Голубця / Ольга Цимбала // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність: зб. наук. пр. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2010. – Вип. 19. – С. 461–466.

http://www.inst-ukr.lviv.ua/files/21/130Cymbala.pdf

5. Цимбала О. С. Біографічні дослідження у науковій спадщині Миколи Голубця / Ольга Цимбала // Українська біографістика : зб. наук. пр. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т біогр. дослідж. – К., 2013. – Вип. 10. – С. 479–493.

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ubi_2013_10_32

6. Цимбала О. Краєзнавчі студії Миколи Голубця / Ольга Цимбала // Spheres of Culture: Journal of Philology, History, Social and Media Communication, Political Science, and Cultural Studies. – Lublin, 2016. – Vol. XV. – P. 384–393.

7. Цимбала О. С. Теоретико-методологічні принципи краєзнавчих досліджень у науковій спадщині М. Голубця / Ольга Цимбала // Гілея: науковий вісник : Збірник наукових праць. – К., 2017. – Вип. 116. – С. 75–78.

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=gileya_2017_116(1)__19

8. Цимбала О. С. Галицький краєзнавець – Микола Голубець / Ольга Цимбала : Матер. наук. конф. “День науки в ЛІЕТ”. – Львів, ЛІЕТ, 2006. – С. 188–191.

9. Цимбала О. С. Культурологічна спадщина Миколи Голубця / Ольга Цимбала // Вісник Львівського інституту економіки і туризму: зб. наук. ст. – Львів: Львівський інститут економіки і туризму, 2007. – № 2. – С. 115–120.

10.  Цимбала О. С. Галицьке краєзнавство міжвоєнного періоду / Ольга Цимбала: Матер. наук.-практ. конф. “Краєзнавчі ресурси регіону у створенні сучасної туристичної інфраструктури для відпочинку та оздоровлення людей” (Львів, 27 квітня 2007 р.). – Львів: ЛІЕТ, 2007. – С. 92–98.

11.  Цимбала О. С. Новаторство та універсалізм Миколи Голубця в мистецтвознавчій царині / Ольга Цимбала // Вісник Львівської національної академії мистецтв. – Вип. 19. – 2008. – С. 243–251.

12.  Цимбала О. С. Краєзнавчі студії у творчому доробку М. Голубця / Ольга Цимбала // Вісник Львівського інституту економіки і туризму: зб. наук. ст. – Львів: ЛІЕТ; Апріорі, 2008. – № 3. – С. 155–158.

13.  Цимбала О. Перспективи історичного краєзнавства у творчому доробку М. Голубця / Ольга Цимбала // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди”: наук.-теорет. зб. – Переяслав-Хмельницький, ПП “СКД”, 2008. – С. 265–267.

14.  Цимбала О. С. Львовознавчі розвідки М. Голубця / Ольга Цимбала: Матер. наук. конф. “Підсумки виконання науково-дослідної роботи викладачів, аспірантів та здобувачів ЛІЕТ за 2007 р. та перспективи розвитку” / М-во освіти і науки України, Львівський інститут економіки і туризму; [редкол.: І. О. Бочан та ін.]. – Львів: ЛІЕТ, 2008. – С. 60.

15.  Цимбала О. Краєзнавчі нариси Миколи Голубця / Ольга Цимбала // Перевал: Всеукраїнський літературно-художній і громадсько-політичний журнал, 2008. – С. 134–135.

16.  Цимбала О. С. Всеукраїнське товариство “Просвіта”: історико-краєзнавчі розвідки М. Голубця / Ольга Цимбала // Вісник Львівського інституту економіки і туризму: зб. наук. ст. – Львів: ЛІЕТ; Ліга-Прес, 2008. – № 4. – С. 158–164.

17.  Цимбала О. С. Микола Голубець як діяч і дослідник “Просвіти” / Ольга Цимбала: Матер. Міжн. наук. конф. “Просвіта” в національно-культурному житті українського народу (до 140-річчя з часу заснування) / [під. ред. Зуляка І. С.]. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – С. 238–242.

18.  Цимбала О. С. Історія і традиції українського килимарства (у краєзнавчих дослідженнях М. Голубця) / Ольга Цимбала // Вісник Львівського інституту економіки і туризму: зб. наук. ст. – Львів : ЛІЕТ, 2011. – № 6. – С. 197–202.

19.  Цимбала О. С. Гуцульський килим: історична ретроспектива / Ольга Цимбала : Зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених «Розвиток етнотуризму: проблеми та перспективи» (Львів, 2–3 березня 2011 р.) — Львів, ЛІЕТ, 2011. — С. 382–389.

Публікації на музеєзнавчу тематику:

20.  Цимбала О. С. Музей історії туризму — альтернатива навчальній лабораторії / Ольга Цимбала // Туристична освіта в Україні: проблеми і перспективи: зб. наук. — Київ: Тонар, 2007. — С. 341–345.

21.  Стоколос-Ворончук О. О., Цимбала О. С. Історія одного Музею (Про Музей історії туризму ЛІЕТ) / Оксана Стоколос-Ворончук, Ольга Цимбала // Вісник Львівського інституту економіки і туризму: зб. наук. ст. ― Львів: ЛІЕТ; Апріорі, 2008. ― № 3. ― С. 240–244.

22.  Цимбала О. С. Інтеграція музейних закладів до туристичної інфраструктури / Ольга Цимбала: Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Актуальні питання регіонального музейництва» (Бережанський краєзнавчий музей, Бережани, 10 вересня 2010 р.). — Бережани, 2010. — С. 37–42.

23.  Забілий Р. В., Цимбала О. С. Музей «національної пам’яті» (Про Національний музей-меморіал жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького») / Руслан Забілий, Ольга Цимбала // Вісник Львівського інституту економіки і туризму : зб. наук. ст. ― Львів: ЛІЕТ, 2010. ― № 5. ― С. 223–227.

24.  Цимбала О. С. Навчальний музей як центр формування й апробації професійних навичок / Ольга Цимбала: Збіринк праць Міжнар. наук.-практ. конф. «Університетські музеї: європейський досвід та українська практика» (Київ, 6–7 жовтня 2011 р.) / Упор. Л. В. Казанцева. — Ніжин: Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2012. — С. 389–397.

25.  Цимбала О. С. Осередок культурно-мистецького життя сучасного Львова (про Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького) / Ольга Цимбала // Вісник Львівського інституту економіки і туризму : зб. наук. ст. ― Львів : ЛІЕТ, 2012. ― № 7. ― С. 343–345.

26.  Цимбала О. С. Актуальність впровадження інновацій у роботу музейних закладів / Ольга Цимбала : Матеріали VI Міжнародної Ювілейної до 55-річчя ЧДТУ науково-практичної конференції «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання»: у 2–х томах. Т. 1. (Черкаси, 26–27 березня 2015 р.).— Черкаси: видавець Чабаненко Ю. А., 2015. — С. 167–170.

27.  Цимбала О. С. Меморіальні музеї Львова як складова туристичного продукту міста / Ольга Цимбала // Вісник Львівського інституту економіки і туризму : зб. наук. ст. — Львів : ЛІЕТ, 2015. — № 10. — C. 158–165.

28.  Цимбала О. С. Музей як складова туристичної інфраструктури Львова / Ольга Цимбала : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні особливості формування і управління інноваційним потенціалом регіонального розвитку туризму та рекреації із залученням молодіжного ресурсу», (Тернопіль, 15–17 жовтня 2015 р.). — Тернопіль: ТНТУ, 2015. — С. 96–99.

29.  Цимбала О. С., Стахів О. З. Інноваційні тенденції у роботі сучасних музеїв світу / Ольга Цимбала, Ольга Стахів: Двадцять перші Сумцовські читання: зб. матер. Всеукр. наук. конф. «Музей у глобальному світі: інновації та збереження традицій», присвяченої 95-річчю з часу заснування Харківського історичного музею (Харків, 17 квітня 2015 р.) — Харків: Майдан, 2015. — С. 46–53.

30.  Стахів О. З., Цимбала О. С. Сучасні тенденції розвитку музеїв під відкритим небом (на прикладі діяльності скансенів у країнах Північної Європи) / Ольга Стахів, Ольга Цимбала: Зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів «Розвиток українського етнотуризму: проблеми та перспективи» (Львів, 25 лютого 2016 р.) — Львів, ЛІЕТ, 2016. — С. 258–266.

31.  Цимбала О. С., Стахів О. З. Інноваційні тенденції у роботі музеїв Львова / Ольга Цимбала, Ольга Стахів // Вісник Львівського інституту економіки і туризму: зб. наук. ст. — Львів : ЛІЕТ, 2016. — № 11. — C. 212–220.

32.  Кардаш А. Р., Цимбала О. С. Музей «живої історії»: американські традиції та досвід / Анастасія Кардаш, Ольга Цимбала: Зб. матер. V Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів «Розвиток українського етнотуризму: проблеми та перспективи» (Львів, 26 квітня 2017 р.) — Львів, ЛІЕТ, 2017. — С. 47–55.

Туристично-краєзнавча тематика:

33.  Гусак І. П., Цимбала О. С. Городоччина: перспективи розвитку сфери туризму / Ігор Гусак, Ольга Цимбала // Вісник Львівського інституту економіки і туризму : зб. наук. ст. ― Львів: ЛІЕТ; Ліга-Прес, 2008. ― № 4. ― С. 148–157.

34.  Цимбала О. С. Рекламний плакат агенції Томаса Кука як джерело дослідження діяльності туристичної фірми / Ольга Цимбала: Зб. матер. регіон. наук.-практ. конф. «Томас Кук — людина, яка придумала туризм» (Львів, 8 грудня 2011 р.). — Львів, ЛІЕТ, 2012. — С. 49–51.

35.  Кучинська І. В., Цимбала О. С. Особливості організації етнотурів в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку / Ірина Кучинська, Ольга Цимбала : Зб. матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених «Розвиток українського етнотуризму: проблеми та перспективи» (Львів, 25–26 квітня 2012 р.) — Львів, ЛІЕТ, 2012. — С. 37–44.

36.  Цимбала О., Стоколос-Ворончук О. Сакральна спадщина україно-польського прикордоння як чинник туристичної привабливості (на прикладі Лаврівського монастиря) / Ольга Цимбала, Оксана Стоколос-Ворончук: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф. «Історико-культурні пам’ятки Прикарпаття та Карпат — важливі об’єкти в розвитку туризму» (Львів, 21–22 березня 2013 р.) — Львів, ЛІЕТ, 2013. — С. 176–181.

37.  Мартинович С. А., Цимбала О. С. Гончарні вироби як сувенірний етно-бренд регіону / Софія Мартинович, Ольга Цимбала : зб. матер. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених «Розвиток українського етнотуризму: проблеми та перспективи» (Львів, 15 травня 2013 р.) — Львів, ЛІЕТ, 2013. — С. 61–65.

38.  Бочан І. О., Цимбала О. С. Особливості розбудови туристичної інфраструктури у Карпатському регіоні / Ігор Бочан, Ольга Цимбала // Вісник Львівського інституту економіки і туризму : зб. наук. ст. ― Львів : ЛІЕТ, 2014. ― № 9. ― С. 109–118.

39.  Цимбала О. С., Стахів О. Княжий Звенигород: культурно-історична спадщина Ольга Цимбала, Ольга Стахів // Вісник Львівського інституту економіки і туризму : зб. наук. ст. ― Львів : ЛІЕТ, 2014. ― № 9. ― С. 213–220.

40.  Цимбала О., Гбур А. Бойківщина — мала батьківщина великих українців / Ольга Цимбала, Анастасія Гбур : Зб. матер. IV Регіо­нальної наук.-практ. конф. «Історико-культурні пам’ятки Прикарпаття та Карпат — важливі об’єкти в розвитку туризму» (Львів, 25 березня 2016 р.). — Львів, ЛІЕТ, 2016. — С. 141–151.

41.  Кучинська І. В., Цимбала О. С. Етнічний туристичний продукт на ринку України / Ірина Кучинська, Ольга Цимбала: Зб. матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації» (Київ 14 квітня 2016 р.) / М-во освіти і науки України; М-во культури України; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — Київ: Видав. центр КНУКіМ, 2016. — С. 183–188.

Навчально-методичні видання:

42.  Клапчук М. В., Цимбала О. С. Туристичне країнознавство: Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальностей 017 «Облік і оподаткування», 056 «Міжнародні економічні відносини», 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм» / Михайло Клапчук, Ольга Цимбала. – Львів, 2016. – 168 с.

43. Методичні рекомендації до проведення відкритого лекційного заняття із дисципліни «Організація екскурсійної діяльності» на тему «Методика показу в екскурсії»: навч.-метод. реком. / Уклад. О. С. Цимбала; Львівський інститут економіки і туризму. — Львів: ЛІЕТ, 2016. — 28 с.

44. Методичні рекомендації з підготовки до семінарських занять з курсу «Організація екскурсійної діяльності»: навч.-метод. реком. / Уклад. О. С. Цимбала; Львівський інститут економіки і туризму. — Львів: ЛІЕТ, 2016. — 24 с.

29.3.2018 14:43:12 - оновлено 29.3.2018 14:53:35 | прочитано 15x
 
load