1649899
EN
Вхід

Мороз Володимир Павлович


Посібники:

Облік і аудит: навч. посібник / Н. П. Банера, Л. О. Гелей, С. М. Пилипенко, В. П. Мороз; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О. І. Скаско. – Львів: Растр-7, 2017. – 504 с.

Монографії:

Moroz V.P. Conceptual approach to reforming of the national accounting system Monograph. /Skasko O.I. Moroz V.P.// Z.-M. V. Zadorozhnyi, Doktor of Ekonomic Sciences, Professor, [Et al.]. – Kindle Publishing, Box 81226 Seattle, WA 98108-1226, The USA, 2017. – 236 p 11.

Мороз В.П. Фінансове та обліково-аналітичне забезпечення діяльності туристичних підприємств : монографія / за ред. З. А. Атаманчук,// Н. П. Банери, Л. О. Гелей, Н. І. Гомольської, О. В. Майор, В. П. Мороза, С. М. Пилипенко, Н. А. Свелеби, О. І. Скаска, Ю. В. Тимчишин. – Львів : ЛІЕТ, 2016. – 173 с. 

Мороз В.П. Екологізація лісокористування в контексті подолання глобальних екологічних загроз:колективна монографія /за наук. ред. д-ра. екон. наук, І.М. Синякевича. Л.: Камула, 2014.- С. 250-322.

У наукових фахових виданнях:

Мороз В.П. Фінансовий облік електронних грошей: сучасний стан та перспективи розвитку Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ / Г.М. Воляник, В.П. Мороз //. – Львів: ЛьвДУВС, 2015. – Вип.1. – 267 с. – С. 47-57.

Мороз В. П. Інформаційні потреби користувачів фінансової звітності /Скаско О. І., Пилипенко С. М., Мороз В.П.// Журнал Київського університету ринкових відносин  Економіка. Бізнес-адміністрування. Право. – № 4(4) грудень2017-січень 2018 С.184-19310. 

Мороз В.П. Методика розрахунку податкового навантаження на підприємства лісового господарства України  / В.П. Мороз // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.12. – С. 297-301.12.

Мороз В.П. Функції системи оподаткування в лісовому господарстві України  /Мороз В.П.// Вісник Національного університету водного господарства та природокористування - 2012. Випуск 1(57) Серія «Економіка» - С.193-198.17.

 Мороз В.П. Методологічні підходи до виявлення взаємозв’язків між екологічним податковим навантаженням, ціною продукції, попитом, споживанням, інтенсивністю та ефективністю лісокористування  /В.П.Мороз// Інноваційна економіка ТІ АПВ УААН :всеукраїнський науково-виробничий журнал. – Тернопіль : ТІ АПВ УААН. – 2012.- вип.28. – С. 235-238. Мороз В.П. Еколого-економічне обґрунтування трансформації функцій платежів за спеціальне використання лісових ресурсів (у контексті вимог екологічно збалансованої лісової політики / В.П.Мороз //Науковий вісник НЛТУ України: Україна: Схід-Захід - проблеми сталого розвитку. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.19. - С.271-276. Мороз В.П. Проблеми екологізації національної податкової системи в лісовому господарстві у контексті лісової політики і подолання глобальних загроз  /В.П.Мороз // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.15. – С. 241-247. Мороз В.П. Аналіз податкового кодексу на предмет чинних та перспективних економічних інструментів екологічного спрямування /В.О.Мандрик, В.П.Мороз //Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.4. – С. 122-126.

У матеріалах конференцій:

Мороз В.П. Податкові стимули розвитку інноваційної діяльності підприємств туристичної галузі /Мороз В.П., Скаско О.І. // Стратегія інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України в умовах глобалізації: стан та шляхи становлення»  березень , Львів : ЛІЕТ, 2017 - С. 179-187

Мороз В.П. Екологічний туризм в Україні: проблемні аспекти розвитку /Мороз В. П., Пилипенко С. М // Стратегія розвитку туризму у ХХІ столітті у контексті сталого розвитку: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, 31 березня. – Львів : ЛІЕТ, 2016. – С. 308-317.

Мороз В. П. Удосконалення методики розрахунку податкового навантаження на підприємствах України  /В.П.Мороз// International scientific conference: Modern transformation of economics and management in theera of globalization, 29 January. – Klaipeda : Baltija Publishing, 2016. – С. 224-228.

Мороз В. П . Особливості організації і проведення внутрішнього аудиту на туристичних підприємствах / Мороз В.П. //  BEF (Bukovinian Economic Foundation) : матеріали ХХХІ Міжнародної науково-практичної конференції Сучасні наукові дослідження, 30-31 грудня. – Т.4. – Київ : Науково-видавничий центр «Лабораторія думки», 2015. – С.10-11.

Мороз В.П. Роль та місце мисливського туризму в умовах євроінтеграційних процесів в Україні / І.Г. Гуль , В.П. Мороз // Європейська інтеграція та міжнародна безпека туризму: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (22 квітня 2015р.). – Львів: ЛІЕТ, 2015. – С. 116-120.

Мороз В.П. Особливості фінансового обліку електронних грошей/Воляник Г.М., Мороз В.П. //Бухгалтерський облік, аналіз і аудит в системі забезпечення підприємств: матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених (20 березня 2015 р.). – Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2015. – С. 137-139.

Мороз В.П. Особливості розвитку екологічного туризму як соціально економічного явища та чинника сталого розвитку економіки / В.П. Мороз// Розвиток нової економічної системи на світовому , державному та регіональному рівнях: матеріали науково-практичної конференції (30-31 січня 2015 р.). – Громадська організація «Львівська економічна фундація». – Львів, 2015. С.24-27.

Мороз В.П. Екологічний туризм в Україні: проблеми та перспективи розвитку

Перспективи розвитку індустрії туризму в Україні /В.П. Мороз // матеріали міжвузівської викладацької науково-практичної конференції (5 грудня 2013р.).- Львівський інститут економіки і туризму. – Львів-2013. С. 45-52.

Мороз В.П. Соціально-економічні проблеми сталого розвитку лісового господарства України в контексті національної фіскальної політики  /В.П.Мороз // Еколого-економічні та соціальні проблеми, зумовлені неефективним і несталим веденням лісового господарства та незаконними лісозаготівлями в Україні: зб. матер. міжнар. наук.-прак. конф., м. Львів. – Львів: Товариство «Зелений Хрест», Ліга – Прес, 2011.- С.234-239.21. Гелей

Мороз В.П. Основні напрямки удосконалення податкової системи в лісовому господарстві України на основі зарубіжного  досвіду організації лісової та податкової політики /В.П.Мороз //  Природно ресурсний потенціал збалансованого (сталого) розвитку України : матеріали міжнародної науково-практичної конференції 19-20 квітня 2011р., м. Київ - Центр екологічної освіти та інформації.-2011.- Т-1.-С.303-308.

Мороз В.П. Еколого-економічне обґрунтування трансформації функцій платежу за спеціальне використання лісових ресурсів /В.П.Мороз//  Україна: Схід – Захід – проблеми сталого розвитку: матеріали другого туру Всеукр. наук-практ. конф., 24 – 25 листопада 2011 р., Львів: РВВ НЛТУ України.-2011. –Т.2.-С.120 -123.

Мороз В.П. Напрямки екологізації податкової системи в лісовому господарстві України / В.П. Мороз // Фінансово-кредитне стимулювання розвитку територіальних суспільних систем: зб. матер. міжнар. наук.-прак. конф. молодих вчених та студентів 23 березня 2012р., м. Луцьк :РВВ ЛНТУ, 2012.-С.182-187.

Мороз В.П. Перспективні сценарії реформування податкової системи в лісовому господарстві України /В.П. Мороз//  Зелена економіка: перспективи впровадження в Україні : матер. міжн. конф. 24-25 квітня 2012р., м. Київ:-К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2012.-Т-1.-С.393-396.

Мороз В.П. Податкове навантаження на підприємства лісового господарства України /В.П.Мороз // Актуальні проблеми економіки та управління в сучасних соціально – економічних умовах : матер. міжн інтернет-конф. 2-3 жовтня 2012., м. Дніпропетровськ: Герда, 2012. –С. 333-337.

28.3.2018 14:10:03 - оновлено 28.3.2018 14:12:23 | прочитано 17x
 
load