1649899
EN
Вхід

Гелей Людмила Олегівна


Посібники:

1.Колісник Г.М., Гелей Л.О., Данканич Т. П. Бухгалтерський облік в туризмі: Навчальний посібник, –  Ужгород:  Ви-во УжНУ «Говерла», 2016. – 140с.

2. Облік і аудит: навч. посібник / Н. П. Банера, Л. О. Гелей, С. М. Пилипенко, В. П. Мороз; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О. І. Скаско. – Львів: Растр-7, 2017. – 504 с.

Монографії:

3.Гелей Л.О, Редченко К. І. Управління бізнес-процесами підприємств роздрібної торгівлі». Монографія. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – 224с.

4. Гелей Л.О. Корпоративне управління: процеси, стратегії, технології : колективна монографія / За заг. ред. К.С. Шапошникова та ін. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2015. – 536 с.

5.Гелей Л.О. Фінансове та обліково-аналітичне забезпечення діяльності туристичних підприємств : монографія / за ред. З. А. Атаманчук, Н. П. Банери, Л. О. Гелей, Н. І. Гомольської, О. В. Майор, В. П. Мороза, С. М. Пилипенко, Н. А. Свелеби, О. І. Скаска, Ю. В. Тимчишин. – Львів : ЛІЕТ, 2016. – 173 с. 

6. Гелей Л. О. Контроль та операційний аудит управлінської діяльності на підприємствах роздрібної торгівлі :  Аудит управлінської діяльності: адміністративного менеджменту, бізнес-адміністрування, корпоративного управління, менеджменту підприємництва (показники оцінки результатів, їх облік та прогнозування) : монографія / за заг. ред. д-ра економ. наук, проф. В. Я. Нусінова. – Кривий Ріг : Вид. Р. А. Козлов, 2016. – 311 с

7. L. Gelei, Crisis Management аs the Basis for Improvement of Financial Activity of an Enterprise /Structural Risks and Systemic Dynamics of Socio_Economic Development of the National Economy: the European Vector: Collective monograph. – Vol.2. – Bydgoszcz, Poland: University of Economy in Bydgoszcz, Publishing House, 2017. – 299 p.

У наукових фахових виданнях:

8. L. Geley. Modernization of the System of Foreign Audit in Ukraine: Adaptation of Foreign Experience / L. Geley,  N. Banera // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент»,  №29/2018.

9. Гелей Л.О.  Система контролю якості процесу аудиту: аспекти вітчизняної та зарубіжної практики / Л. О. Гелей, Н.П. Банера // Збірник наукових праць Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету Серія: Економіка і менеджмент, Випуск 21. – Одеса, 2016. – С. 153-156. 

10. Гелей Л.О. Особливості здійснення операційного аудиту в середовищі автоматизованих інформаційних систем / Л.О. Гелей // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації, Збірник наукових праць. Випуск 2 (15). –К.:ДП «Інформ.-аналіт. Агентство», 2015. – 194с.

11. Гелей Л.О. Деякі підходи до операційного аудиту торговельних підприємств / Л. О. Гелей // «Глобальні та національні проблеми економіки». Електронне наукове фахове видання. Миколаїв. Випуск № 5, Травень 2015,– с. 980-983

12. Гелей Л. О.Методика планування та забезпечення якості операційного аудиту в торговельних підприємствах / Л. О.Гелей // «Трансформаційні процеси національної економіки: проблеми та перспективи розвитку»/ Наукова організація «Перспектива».Зб. наук.праць з актуальних проблем економічних наук, Дніпропетровськ, Видавничий дім «Гельветика», 2014. ч.1 – 232с.– С. 71-77

13. Гелей Л. О. Обґрунтування методичних підходів до оцінки ефективності бізнес-процесів / Л. О. Гелей / Вісник Львівської комерційної академії. Збірник наукових праць. Випуск 43. 2013. – Серія Економіка. С.52-55

14. Гелей Л. О. Принципи побудови та функції відділу управління стратегією / Л. О. Гелей // Проблеми інноваційного розвитку економіки України : [зб. наук. праць з актуальних проблем екон. наук] – Дніпропетровськ : Гельветика, 2014. – Ч. 1. – С. 119-123.

15. Гелей Л. О. Моделювання бізнес-процесів підприємств роздрібної торгівлі / Л. О. Гелей // Інноваційний розвиток економіки України : [зб. наук. праць з актуальних проблем екон. наук] – Дніпропетровськ : Гельветика, 2013. – С. 45-49.

16. Гелей Л. О. Внутрішні та зовнішні чинники розвитку бізнес-процесів підприємств роздрібної торгівлі / Л. О. Гелей // Кримський економічний вісник : [наук. журнал] – 2012. – № 1. – Ч. 1. – С. 99-102.

17. Гелей Л.О. Разработка системы управления бизнес-процессами предприятий розничной торговли / // Социально-гуманитарный вестник Юга России. – 2013. - № 6. – С. 91-95.

18.Гелей Л. О. Шляхи підвищення якості управління підприємством / Л. О. Гелей // Вісник Львівського інституту економіки і туризму : [зб. наук. статей] – 2011. – № 2. – С. 35-38.19. Гелей Л. О. Критерії та підходи до оцінки зрілості бізнес-процесів торговельних підприємств / Л. О. Гелей // Торгівля, комерція, підприємництво : [зб. наук. пр.] – 2011. – Вип. 13. – С.30-34.

У матеріалах конференцій:

20. Гелей Л.О. Економічні проблеми та перспективи розвитку аудиту в Україні / Л.О. Гелей // Наука та інновації як ключові фактори конкурентного лідерства у глобальній економіці : міжнародна науково-практична конференція (Київ, 16-17 жовтня 2015) К. : Аналітичний центр «Нова Економіка», 2015. – С. 84-86.

21. Гелей Л. О. Контроль та операційний аудит бізнес-процесів на підприємствах роздрібної торгівлі / Л. О. Гелей // Фінансово-економічні напрями розвитку менеджменту, обліку та аудиту : [зб. тез доповідей до міжн. наук.-практ. конф.]. – Одеса , 2014. – С. 101-104.

22. Гелей Л. О. Деякі підходи до організації контролю бізнес-процесів підприємств роздрібної торгівлі / Л. О. Гелей // Международная практика экономического развития страны : [Материалы междун. науч.-практ. конф.] (24-25 мая 2013 г.). – Симферополь : Науч. обьединение «Есоnomics». – 2013. – Ч.1 – С. 66-68.

23. Гелей Л. О. Особливості розвитку бізнес-процесів підприємств роздрібної торгівлі / Л. О. Гелей //Економіка і управління: досягнення та перспективи: [матеріали міжн. наук.-практ. конф.] (23-24 листопада 2012 р.). – Одеса , 2012. – Ч.II. – С.103-106.

24. Гелей Л. О. Проблеми управління ефективністю роздрібної торгівлі відповідно до процесного підходу / Л. О. Гелей // Економіка України: сучасний стан та перспективи розвитку : [матеріали ХІ Міжн. наук.-практ. конф.] (5 травня 2012 р.). – Київ : Нова Економіка, 2012. – С. 27-29.

25. Гелей Л. О. Сучасні підходи до управління бізнес - процесами підприємств роздрібної торгівлі / Л. О. Гелей // Аналіз та прогнозування трансформаційних процесів в економіці  сучасного світу: проблеми та перспективи : [матеріали Х Міжн. наук.-практ. конф.] (6-7 квітня 2012 р). – Київ : Нова економіка, 2012. – Ч.1. – С. 44-46.

26. Гелей Л. О. Міжфункціональний підхід до управління торговельними підприємствами / Л. О. Гелей // Інтеграційні економіко-правові напрями розвитку України та країн близького зарубіжжя : [матеріали I Міжн. наук.-практ. Інтернет-конф.] (31 січня 2012 р). – Львів : вид-во ЛКА, 2012. – С. 91-92.

28.3.2018 14:00:58 - оновлено 28.3.2018 14:03:32 | прочитано 14x
 
load