1649899
EN
Вхід

Банера Надія Петрівна


Посібники:

1. Облік і аудит: навч. посібник / Н. П. Банера, Л. О. Гелей, С. М. Пилипенко, В. П. Мороз; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О. І. Скаско. – Львів: Растр-7, 2017. – 504 с.

Монографії:

2. Надія Банера Zajęćia zintegrowane jako czynnik  motywacji zawodowej studentów / Надія Банера // Motywacja jako czynnik sukcesów człowieka we współczesnych warunkach pracy. – Płock: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, 2017. – S. 197- 207.

3. N. Banera Crisis Management аs the Basis for Improvement of Financial Activity of an Enterprise / N. Banera, L. Gelei // Structural Risks and Systemic Dynamics of Socio-Economic Development of the National Economy: the European Vector: Сollective monograph / [Edited by: Oleхandr Vlasiuk, Olga Ilyash, Magdalena Osinska, Marzena Sobchak-Michalovskа, Liubov Smoliar, Іryna Kreidych]. – Vol. 2. – Bydgoszcz, Poland: University of Economy Publishing, 2017. – 299 p. – Р. 176-188.

4. Банера Н. П. Контроль та операційний аудит управлінської діяльності на підприємствах роздрібної торгівлі / Л. О.Гелей, Н. П. Банера // Аудит управлінської діяльності: адміністративного менеджменту, бізнес-адміністрування, корпоративного управління, менеджменту підприємництва (показники оцінки результатів, їх облік та прогнозування) : монографія / за заг. ред. д-ра економ. наук, проф. В. Я. Нусінова. – Кривий Ріг : Вид. Р. А. Козлов, 2016. – 311 с. – С. 19-26.

5. Банера Н. П. Фінансова звітність у системі управління туристичним підприємством / Фінансове та обліково-аналітичне забезпечення діяльності туристичних підприємств : монографія / за ред. З. А. Атаманчук, Н. П. Банери, Л. О. Гелей, Н. І. Гомольської, О. В. Майор, В. П. Мороза, С. М. Пилипенко, Н. А. Свелеби, О. І. Скаска, Ю. В. Тимчишин. – Львів : ЛІЕТ, 2016. – 173 с. – С. 125-137.

У наукових фахових виданнях:

6. N. Banera Modernization of the System of Foreign Audit in Ukraine: Adaptation of Foreign Experience / N. Banera, L. Geley // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент»,  №29/2018.

7. Банера Н.П.  Система контролю якості процесу аудиту: аспекти вітчизняної та зарубіжної практики / Л. О. Гелей, Н. П. Банера // Збірник наукових праць Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету Серія: Економіка і менеджмент, Випуск 21. – Одеса, 2016. – С. 153-156.

8. Банера Н. П.  Туроператор і турагент: особливості організації діяльності та обліку / С. М. Пилипенко, Н. П. Банера // «Стратегія інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України в умовах глобалізації: стан та шляхи становлення» : [Текст] : Зб. матер. міжнар. наук.- практ. конф. (Львів, 23 березня 2017 р.) / Міністерство освіти і науки України, Львівський державний інститут економіки і туризму. − Львів : ЛІЕТ, 2017. − 331 с. – С. 231-240.

9. Банера Н. П. Антикризове управління як один із шляхів виходу із фінансової кризи / Н. П. Банера // Електронне наукове фахове видання Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського  «Глобальні та національні проблеми економіки» Випуск № 10. Квітень 2016 р. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-10-2016/18-vipusk-10-kviten-2016-r/1885-banera-n-p-antikrizove-upravlinnya-yak-odin-iz-shlyakhiv-vikhodu-iz-finansovoji-krizi

10. Банера Н. П. Необхідність державної підтримки малого підприємництва в кризових умовах / Н. П. Банера // Науковий вісник Ужгородського національного університету Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство» Випуск 3. – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – С. 14-18.

11. Банера Н. П. SWOT-аналіз діяльності малих підприємств та динаміка змін за 2010-2014 рр. / Н. П. Банера // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. – Вип. № 13. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – С. 66-71. – (Серія економічна).

12. Банера Н. П. Анализ деятельности и факторов влияния на финансовую стабильность малых предприятий Львовской области / Н. П. Банера // Legea si Viata.– Republica Moldova, 2016. – Nr. 4/2 (292) 2016. – C. 2-5.

13. Банера Н. П. Сучасний стан діяльності малих підприємств Львівської області / Н. П. Банера // Вісник Одеського національного університету Серія «Економіка» Том 21 Випуск 2.2016. – Одеса: ФОП Головко О.А., 2016. – С. 60-64.

14. Банера Н. П. Фінансова звітність суб’єктів малого підприємництва в контексті їх розвитку в Україні / Н. П. Банера // Вісник Львівського інституту економіки і туризму [Текст] : зб. Наук. ст. / М-во освіти і науки України. Львів. інст-т економіки і туризму ; [редкол. : І. О. Бочан та ін.]. – Львів : ЛІЕТ, 2015. – № 10. – С. 19-24.

15. Банера Н. П. Бухгалтерський облік і фінансова звітність суб’єкта малого підприємництва в контексті реформування податкової системи України / Н. П. Банера // Науково-технічний збірник «Наукові записки» (Українська академія друкарства) : наукове видання. Вип. 2 (39). – Львів : Видавництво УАД, 2012. – С. 67-71.

16. Банера Н.П. Проблемні аспекти оподаткування суб’єктів малого підприємництва// Науково-технічний збірник «Наукові записки» (Українська академія друкарства) : наукове видання. Вип. 2 (12). – Львів : Видавництво УАД, 2007. –  С.43-47.

У матеріалах конференцій:

17. Банера Н. П. Удосконалення складу фінансової звітності суб’єкта малого підприємництва / Н. П. Банера // International Scientific Conference The Modern Trends in the Development of Business Social Responsibility: Conference Proceedings, May 19th, 2017. Lisbon, Portugal: Baltija Publishing. 296 pages. –  Р. 197-200.

18. Банера Н. П. Взаємозв’язок та сутність понять «малий бізнес» і «мале підприємництво» / Н. П. Банера // Регіональні проблеми розвитку територіальних систем: теорія, практика, перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 15-16 квітня 2016 р.). – Ужгород: ФОП Сабов А.М., 2016. – Ч. 2. – 200 с. – С. 6-8.

19. Банера Н. П. Вплив облікової політики на якість фінансової звітності підприємства / Н. П. Банера // Методичні та практичні підходи до вдосконалення результативності політики економічного зростання: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 25-26 грудня 2015 р.). – У 3-х частинах. – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2015. – Ч. 3. – 124 с. – С. 63-66.

20. Банера Н. П. Стан та перспективи впровадження МСФЗ для малих і середніх підприємств / Н. П. Банера // Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація [текст]: збірник тез доповідей учасників ХІІІ-ої Всеукраїнської наукової конференції (Національна академія статистики, обліку та аудиту, 27 березня 2015 р.) //. – К.: Типографія «ППНВ», 2015. – С. 76-78.

21. Банера Н. П. Аналіз нормативно-правової бази з регулювання фінансової звітності суб’єктів малого підприємництва / Н. П. Банера // Актуальні проблеми сучасної економіки: реалії сьогодення [текст]: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 6-7 березня 2015 р. // Ужгородський національний університет. – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – С. 186-189.

22. Банера Н. П. Можливості впровадження «IFRS for SMEs» в Україні / Н. П. Банера // Актуальні проблеми модернізації економіки та фінансової системи України [текст]: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 28-29 листопада 2014 р. // Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси: ЧДТУ, 2014. – С. 275-276.

23. Банера Н. П. Деякі аспекти оподаткування і обліку суб’єктів малого підприємництва / Н. П. Банера // Пріоритети розвитку економіки України та інших країн [текст]: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 29-30 листопада 2013 р. // Чернігівський державний технологічний університет. – Чернігів: Видавничий дім «Гельветика», 2013. – С. 211-213.

24. Банера Н. П. Облікові аспекти діяльності суб’єктів малого підприємництва / Н. П. Банера // Економічні підсумки 2012 року: досягнення та перспективи : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Сімферополь, 1-2 грудня 2012 р.) / Наукове об’єднання «Economics». – Сімферополь: НО «Economics», 2012. – С. 68-70.

25. Банера Н. П. Організаційно-правові засади спрощеної системи оподаткування юридичних осіб / Н. П. Банера // Економіка і управління: досягнення та перспективи : Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 23-24 листопада 2012 р.) / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». – О.: ЦЕДР, 2012. Ч. 3. – С. 83-85.
22.3.2018 8:46:23 - оновлено 27.3.2018 15:44:57 | прочитано 32x
 
load