1649899
EN
Вхід

Гнаткович Оксана Дмитрівна


Список

наукових та навчально-методичних публікацій

доктора економічних наук Гнаткович Оксани Дмитрівни

з/п

Назва публікації

(мовою оригіналу)

Харак-

тер роботи

Вихідні дані

Обсяг (стор)

Співавтори

1

2

3

4

5

6

І. Наукові праці,

опубліковані до захисту кандидатської дисертації

Наукові статті

1

Проблеми Сколівських Бескид

Стаття

Проблеми раціона-льного використання, охорони та від-творення природно-ресурсного потен-ціалу Української РСР. Матеріали до-повідей. – Чернівці: ЧДУ, 1991. – С. 84–85.

2


2

Моніторинг земель як науково-організацій-на проблема

Стаття

Вісник Львівського державного універ-ситету. Теоретичні і прикладні проблеми географії. Серія географічна. – Львів: ЛДУ,  1992. – №18. – 

С. 61–63.

3


3

Еколого-еко­номічні аспек­ти раціональ­ного викорис­тання і охоро­ни земель

Стаття

Проблемы земле-пользования в усло-виях реформиро-вания экономики. – К.: СОПС Украины, АН Украины, 1993. – С. 19–22.

3

Гнаткович Д.І.

4

Моніторинг земель в системі управління земельними ресурсами

Стаття

Вісник аграрної науки. – К.: Нива, 1993. –

С. 21–29.

8

Гнаткович Д.І.

5

Еколого-еко­номічна оцінка земель як основа їх ра­ціональ-ного використання і охорони

Стаття

Современные проб­лемы охраны и вос-производства поч-венного плодо­родия: экология, экономика, право. Материалы Межгосударственного научного семинара. – К.,  1994. –  С. 45–46.

2

Гнаткович Д.І.

6

Обґрунтува­ння еколого-економічної оцінки земель

Стаття

Вісник Львівського державного універ-ситету. Географічні приро­доохоронні проб­леми Західного ре­гіону України. Серія географічна. – Львів: Світ, 1994. – С. 116–119.

(фахове видання)

3


7

Обґрунтува­ння парамет­рів для тим­часової кон­сервації земель

Стаття

Збірник наукових праць ЛСГІ. Вико­ристання, оцінка і впоряд­куван­ня зе-мель. – Львів, 1995. – С. 66–69.

3


Тези доповідей, матеріали наукових конференцій

8

Проблеми використання і охорони земель

Стаття

Проблеми землеко-ристування в Украї-ні. Матеріали конфе-ренції. – Харків, 1994.– С. 22–24.

2

Гнаткович Д.І.

Наукові праці,

опубліковані після захисту кандидатської дисертації

Монографії

9

Проблеми земельного кадастру та застосування його даних в умовах ринкової економіки

Моно-

графія

Монографія. –Львів: ЛДАУ, 1996. –104 с. (Особистий внесок: розробка теоретичних основ кадастрування в умовах ринкової економіки)

104/

35

ГнатковичД.І., Лавейкін М.І., Пастернак В.І.

10

Ринок земель сільсь-когосподарського призначення: перспективи розвитку.

Моно-

графія

Монографія. –Львів: Українські технології, 2008. – 184 с. (Особистий внесок: визначення економічної оцінки земель, її екологіч-ної складової)

184/61

Герасим П.М.,

Смолінська С.Д.

11

Підприємництво в АПК: суть та тен-денції формування ринку молока

Моно-

графія

Монографія. –Львів: ЛІГА-ПРЕС, 2009. – 209 с. (Особистий внесок: визначення передумов функціонування сільськогосподарсь-кого ринку, особливостей підприємництва в регіоні)

209/104

Смолінський В.Б.

12

Земельні відносини у сільськогосподарському підприємництві: теорія, методологія, практика

Моно-

графія

Монографія. –

Львів: ЛІГА-ПРЕС, 2012. – 465 с.

465


Наукові статті

13

Економічне стимулювання раціонального використання і охорони земель

Стаття

Збірник наукових праць. Сучасні проблеми реалізації земельної реформи в  Україні. –  Львів: ЛСГІ, 1996. – С. 109–111.

3

Горбей Т.С.

14

Тимчасова консервація деградованих земель і її ефективність. економіки

Стаття

Збірник наукових праць. Пробле­ми земельного кадастру та застосування його даних в умовах рин­ко­вої. – Львів: ЛДАУ, 1996. – С.85–111.

26/13

Гнаткович Д.І.

15

Eсologiсal aspect soflandres our cesuse management

Стаття

Ukrainian-Austrian Symposium «Agriculture Science and Practice», Collection of Abstracts. – Lviv, 1996. – Р.6–7.

2


16

Ринок землі і його маркетингове обслуговування

Стаття

Вісник Львівського державного аграрного університету: Земле-впорядкування і земе-льний кадастр [Проблеми реформування земельних  відносин в умовах західного регіону України]. –Львів: ЛДАУ, 1997. –№ 1. – С.102–106.

5

Гнаткович Д.І.

17

Управління маркетингом в аграрній сфері

Стаття

Вісник Львівського державного аграрного університету: Землевпорядкування і земельний кадастр.–Львів: ЛДАУ, 1998. –

№ 2. – С.155–158.

4

Дудяк Р.П.

18

Характеристика земельного фонду України в складі світових земельних ресурсів

Стаття

Вісник Львівського державного аграрного університету: Землевпорядкування і земельний кадастр. – Львів: ЛДАУ, 1999. –  № 3. – С.161–163.

3


19

Економічні аспекти проведення земельної реформи

Стаття

Вісник Львівського державного аграрного університету: Землевпорядкування і земельний кадастр. – Львів: ЛДАУ, 2000. –№4. – С.158–159.

(фахове видання)

2

Гнаткович С.Д.

20

Зовнішньоекономічна діяльність України у сфері аграрного виробництва

Стаття

Вісник Львівського державного аграрного університету: Економіка АПК.– Львів: ЛДАУ, 2000. –№7. – С.43–46.

(фахове видання)

3

Гнаткович С.Д.

21

Земельна реформа на Львівщині

Стаття

Вісник Львівського державного аграрного університету: Землевпорядкування і

земельний кадастр. – Львів: ЛДАУ, 2000. –№ 5. – С.18 –19.

(фахове видання)

2

Гнаткович С.Д.

22

Європейська Спільнота та Україна

Стаття

Вісник Львівського державного аграрного університету: Економіка АПК. – Львів: ЛДАУ. – 2000. –№7. –С.103–107.

(фахове видання)

5

Галак Т.С.

23

Зовнішньоторговель-на політика Львівської області

Стаття

Економіка: пробле­ми теорії та практики. Збірник наук. праць. –Дніпропетровськ:

Наука і освіта, 2001. –

 С. 22 –29.

7


24

Основні проблеми зовнішньоторговельної політики Львівської області

Стаття

Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наук. праць. Вип. ІІІ – Дніпропет-ровськ: Наука і освіта, 2001. –  С.60–65.

5


25

Необхідність здійснення земельної реформи на Львівщині

Стаття

Вісник Львівського державного аграрного університету: Земле-впорядкування і земельний кадастр. – Львів: ЛДАУ,  2001. – № 6.– С.32 –33.

(фаховевидання)

2

Гнаткович С.Д.

26

Інфраструктура  ринку землі і його маркетингове обслуговування

Стаття

Науковий вісник На-ціонального аграрного університету. – К., 2002. – Вип. 51. – С. 208 –210. 

(фахове видання)

2


27

Транскордонне співробітництво Львівщини

Стаття

Вісник Львівського державного аграрного університету: Економіка АПК. – Львів: ЛДАУ,  2002. – № 9. – С.28 –31.

(фахове видання)

3


28

Ефективність виробництва зернових як важливої галузі АПК України

Стаття

Вісник Львівського державного аграрного університету: Економіка АПК. – Львів: ЛДАУ. – 2003. – №10(2).–С.38 –42.

(фахове видання)

4


29

Формування інфраструктури ринку землі в Україні

Стаття

Економіка: проблеми теорії та практики: збірник наук. праць ДНУ. – Дніпропетровськ. – 2005. – Вип. 2.10. – Т.1. – С.  202–206.

4

Смолінська С.Д.

30

Активізація інновацій у сільське господар-ство України

Ел.

ресурс

Ефективна економіка [Ел. наук. фахове видання].– К.:  РВПС України НАН України, 2009. –№3. –  Режим доступу: http //w.w.w. economy.nayka.com.ua.

(фахове видання)

-


31

Проблеми раціонального використання сільськогосподарських земель у Львівській області

Стаття

Вісник Львівського університету: Серія географічна. – Львів: ЛНУ, 2009. – Вип. 37. – С.106–111.

(фахове видання)

6

Смолінська С.Д.

32

Вдосконалення здійснення орендних операцій із земель-ними ділянками у сільському господарстві

Стаття

Аграрна економіка: науковий журнал Львівського націо-нального аграрного університету. – Львів: ЛНАУ, 2010. –Т. 3. – № 1– 2. – С. 52–57.

(фахове видання).

5


33

Напрями активізації підприємництва на ринку цінних паперів України

Стаття

Науковий вісник на-ціонального лісотех-нічного університету України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2010. – Вип. 20.5. – С. 169–173.

(фахове видання).

5

Смолінська С.Д.

34

Досвід диверсифікації агропромислових підприємств в регіонах ЄС

Стаття

Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Районування еконо-мічного простору України: питання методології і практики: зб. наук. праць НАН України.–

Львів: Інститут регіональних досліджень, 2010. – Вип.5(85). – С.366–371.

(фахове видання).

6

Ткачук В.І.,

Смолінська С.Д.

35

Проблеми іпотечного кредитування сільськогосподар-ських виробників

Стаття

Науковий вісник Буковинської держ. фінансової академії. Економічні науки. – Чернівці, 2011. – Вип.1(20) – С. 46–54.

(фахове видання).

9


36

Формування ціни на земельні ділянки сільськогосподар-ського призначення

Стаття

Економічний аналіз:

зб. наук. праць. – Тернопіль: Економічна думка, 2011. – Вип. 8. – Ч. 1. – С.51–53.

(фахове видання).

3


37

Напрями державного регулювання ринку землі в Україні

Стаття

Ефективність держав-ного управління: зб. наук. праць. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2011. – Вип. 26. – С. 332–339.

(фахове видання).

8

Сидорчук О.Г.

38

Іпотека землі як перспективний напрям кредитування сільськогосподарських підприємств

Стаття

Вісник Львівської державної фінансової академії. – Львів: ЛДФА,  2011. –  № 20.– С.169–175.

(фаховевидання).

7

Смолінська С.Д.

39

Формування ринку земель сільськогос-подарського призна-чення як передумови здійснення підприєм-ництва в аграрній сфері

Стаття

Науковий вісник на-ціонального лісотех-нічного університету України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2011. – Вип. 21.2. – С. 35–39.

(фахове видання).

5


40

Проблеми земельного оподаткування в аграрній сфері економіки

Стаття

Інноваційна економіка: Всеукраїнський науково -виробничий журнал. – Тернопіль, 2012. – Т. 1(27). – С. 225–228. 

(фахове видання).

3


41

Оптимізація земле-володінь сільсько-господарських під-приємств як напрям підвищення ефективності їх функціонування

Стаття

Аграрна економіка: Науковий журнал Львівського націо-нального аграрного університету. –

Львів: ЛНАУ, 2011. – Том 4. – № 1–4. – С. 142–146.

(фахове видання).

5


42

Напрями залучення інвестицій у землі сільськогосподарсь-ких підприємств

Стаття

Вісник Хмельницького національного універ-ситету. Економічні науки. – Хмельницьк, 2011. – № 2. – Т. 2. –

С.153–156.

(фахове видання).

4


43

Вдосконалення оцінки земель як чинник підвищення ефективності сільськогосподар-

ського підприємництва

Стаття

Економічний аналіз:

зб. наук. праць. – Тернопіль: Економічна думка, 2011. – Вип. 9. – Ч. 2.– С.103–107. 

(фахове видання).

5


44

Рентний характер земельних відносин в аграрному підприємництві

Стаття

Вісник Львівського національного аграр-ного університету: Економіка АПК. – Львів: ЛДАУ. – 2011. –  №18(1). –  С. 433–437.

(фахове видання).

5


45

Особливості здійснення земельних відносин у сільсько-господарському підприємництві

Стаття

Науковий вісник національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2012. –

Вип.22.5. – С.195–199.

(фахове видання).

5


46

Проблеми нормативно-правового забезпечення здійснення земельних відносин у сільсько-

господарському підприємництві

Стаття

Вісник Львівського національного аграрного університету: Економіка АПК. – Львів: ЛДАУ.– 2012. –  №19(1). – С. 454 – 458.

(фахове видання).

5

Смолінська С.Д, 

Скрипнік Г.М,

Кіра О.П.

47

Ефективність використання земельних ресурсів у підприємствах сільського господарства Карпатського регіону

Ел.

ресурс

Ефективна економіка [Електронне наукове фахове видання].– К.:  РВПС України НАН України, 2012. –№12. –  Режим доступу: http : // www. economy.

nayka. com.ua.

(фахове видання).

-


48

Реалізація економіко-екологічного механізму землекористування у сфері аграрного підприємництва

Стаття

Науковий вісник національного лісотехнічного університету України : зб. наук.-техн.праць. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2012. –

Вип. 22.15. – С. 91–95.

(фахове видання).

5


49

Санаторно-курортний комплекс, як складова частина територіальної рекреації 

Стаття

Вісник Львівського інституту економіки  і туризму. – Львів: ЛІЕТ, 2012. – С.18–21.

(фахове видання).

4


50

Напрями державної політики у сфері ра-ціонального вико-ристання та охорони сільськогосподарських земель

Стаття

Економіка та держава: міжнародний наук. –практ. журнал. – К., 2013. – С. 35–37.

(фахове видання).

3


51

Державне регулювання ефективного землекористування сільськогосподарських підприємств

Стаття

Агросвіт: науково –практичний журнал. – К., 2013. – № 2. –

С. 2–6.

(фахове видання).

4


52

Економічне стимулювання використання земель

у підприємництві

Стаття

Інноваційна економіка: Всеукр. науково -виробничий журнал. – Тернопіль, 2013. –

Т. 1(39). – С.128–130. 

(фахове видання).

3


53

Інноваційна концепція гостинності - екологічні готелі

Стаття

Вісник Львівського інституту економіки  і туризму. – Львів: ЛІЕТ, 2013. – С. 339–343.

(фахове видання).

5

Марчишин А.М.

54

Визначення проектних ризиків

в процесі відкриття фіто-бару при  санаторно-курортному комплексі

Стаття

Вісник Львівського інституту економіки  і туризму. – Львів: ЛІЕТ,  2013. –

С. 306–309 с.

(фахове видання).

4

Сенів Л.Р.

Тези доповідей, матеріали наукових конференцій

55

Відновлення екологічного стану земель шляхом їх консервації

Стаття

Использование и охрана земель: труды межгосударственной научной конференции. – К., 1997. –  С. 262–264.

3


56

Useof  Land Resourcesof  Ukraineas partoftheland resourcesof Europeancountries

Стаття

Ukrainian-Austrian Symposium  «Agriculture Science and Practice»,  Collection of Abstracts.  – Vien. – 1998. – Р.13–14.

1


57

Відтворення екологічної стійкості земельних ресурсів

Стаття

Власний статус і проблеми раціонального використання земель: Міжнародна наук. конф.: матеріали.  – К., 2000. – С.83 –85.

3


58

Державне регулювання ринку землі

Стаття

Еколого-економічні проблеми розвитку АПК: Міжнародна науково-практична конференція: матеріа-ли. – Львів. ЛНАУ, 2002. – Т. 2. – С.164–167.

3


59

Boden marketingin der

Ukraine

Стаття

ІУ Osterreichisch Ukrainische Symposium «Landwirtschaft und Agrotourismus».  Collection of Abstracts.–Gumpenstein,2002.– Р.84–85.

2


60

Організація і структура маркетингового ланцюга для

сільськогосподарсь-ких продуктів

Стаття

Глобальні та національні проблеми в аграрній економіці України: матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. –  Луган-ськ, 2004. – С.22–26.

4


61

Організація маркетингової діяльності в аграрних підприємствах

Стаття

Сталий розвиток аграрного сектора еко-номіки: матер. Міжн. наук.-практ. конф. молодих вчених, магістрів і студентів, присвячена 140-річчю з дня народж. М.І. Ту-ган-Барановського,  10 –11 червня 2004 р. – Харків ХНАУ. – 2004.- С. 78 –82.

4


62

Інтеграція України в Євросоюз

Стаття

Матеріали УІІІ Між-народної науково-практичної конфе-ренції „Наука і освіта  2005 „  Дніпропетров-ськ, Наука і освіта, 2005. – С.10–12.

3


63

Проблеми розвитку

агромаркетингу

Стаття

Проблеми порефор-менного розвитку агропромислового ви-робництва та основні напрямки їх розв’язан-ня: матеріали  Все-української науково-практичної конфе-ренції. – Тернопіль –Хоростків, – 2005. – С. 349–353.

5


64

Особливості застосування новітніх методик для вивчення ринкових дисциплін в контексті Болонського процесу

Стаття

Розвиток міжнародного співробітництва в галузі освіти у контексті Болонського процесу: матер. Міжнародної науково-практичної конференції. – Ялта, 2007. – С.99–103.

5


65

Розвиток земельних відносин у напрямі формування ринку землі в сільському господарстві

Стаття

Екологічні, економічні та технологічні аспекти використання земель-них ресурсів: матеріали Міжнародного науково-практичного форуму (19–21 вересня 2007 р.). – Львів: ЛДАУ,  2007. – С.132–137

6


66

Вдосконалення системи підтримки малого підприємництва в Україні

Стаття

Проблеми розвитку фінансової системи України в умовах Євроінтеграції: матер. ІУ Міжнародної нау-ково-практичної кон-ференції.– Львів, 2007. – С.153–155.

3

Смолінська С.Д.

67

Управління земельними ресурсами в умовах запровадження ринку землі в сільському господарстві

Стаття

Екологічні, техно-логічні та соціально-економічні аспекти ефективного вико-ристання матеріально-технічної бази АПК: матер. Міжнародного науково-практичного форуму. –Львів, 2008. – С. 278 –282.

6

Смолінська С.Д.

68

Проблема раціонального використання земельних ресурсів Львівської області

Стаття

Природні ресурси ре-гіону: проблеми вико-ристання й охорони: матер. Міжнародного наукового семінару до 20-річчя кафедри ра-ціонального викорис-тання природних ре-сурсів і охорони природи ЛНУ ім. Івана Франка. –  Львів. – 2008. – С.81 –83.

3


69

Інтеграція України у світовий економічний простір як напрям державної економічної політики

Стаття

Наукові дослідження – теорія та експеримент 2009: матеріали  У Міжнародної науково-практичної конференції. – Полтава, 2009. – С.101–103.

3


70

Зрівноважений

Розвиток сільських територійУкраїни в контексті

євроінтеграції

Стаття

Україна у європейському просторі. Проб-леми бізнесу, політики, права: матер. VI Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів, 2010. – С. 88–91.

4


71

Напрями залучення інвестицій у землі сільськогосподар-ських підприємств

Стаття

Актуальні проблеми економіки та менедж-менту: теоретичні і практичні аспекти: матер. II Міжнародної науково-практичної конференції – Ялта, 2011. – С.153–156.

4


72

Ринок земель сільськогосподарсь-кого призначення як передумова раціонального землекористування

Ел.

ресурс

Економіка та менедж-мент: Проблеми взає-модії та перспективи розвитку: матер. науково-практичної  Інтернет-конференції. – Львів, 2012. – С. 67–69.

-


73

Збалансований розвиток туристичних регіонів: науковий підхід

Стаття

Збалансований розвиток туристичних регіонів: національний і світовий досвід: матер. Міжнародної науково-практичної конференції –  Львів, 2013. С. 17–24.

7

Завальницька Н.Б.

74

Тимчасова консер-вація деградованих земель у напрямі їх заліснення як чинник розвитку агротуризму

Стаття

Збалансований розвиток туристичних регіонів: національний і світовий досвід: матер. Міжнародної науково-практичної конференції –  Львів, 2013. С. 239–243.

7


Публікації навчально-методичного характеру

74

Міжнародні аграрні відносини

Метод.

видан-ня

Методичні рекомендації до прове-дення семінарських занять для студентів неекономічних спеціальностей. –

 Львів, ЛНАУ, 1998, 17 с.

17/5

Дудяк Р.П.,

Лукаш В.О.

75

Методичні рекомендації для проходження практики з маркетингу та міжнародних еконо-мічних відносин (студентам економічних спеціальностей)

Метод.

видан-ня

Методичні рекомендації  – Львів, ЛНАУ, 1998,

23 с.

23


76

Міжнародний поділ праці і економіка світового сільського господарства

Метод. видан-ня

Методичні рекомендації до проведення семінарських занять для студентів економічного факультету. –  Львів, ЛНАУ,1999, 21 с.

21/

14

Дудяк Р.П.

77

Основи зовнішньоекономіч-них зв`язків

Метод.

видан-ня

Методичні реко-мендації для прове-дення лабораторних, практичних занять та самостійної роботи студентів економічного факультету денної і заочної  форми навчання. – Львів, ЛНАУ,2000,28 с.

28/14

Гачек С.П.

78

Методичні  рекомендації для написання випускових робіт  бакалаврів і магістрів

Метод.

видан-ня

Методичні рекомендації.  – Львів, ЛНАУ, 2001,

25 с.

25/4

Колектив кафедри

79

Економіка світового сільського господарства

Навчпосіб-ник

Навчальний посібник. – Львів: ЛДАУ, 2001. – 128 с.

128


80

Тестові  завдання для контролю знань випускників освітньо-кваліф. рівня “Бакалавр” за напр.0501 “Економіка і підприємництво”

Тести

Тести / За ред. В.В.Снітинського /Львів: Українські технології, 2002. –176 с.

176/25

Гарасим П.М., Кухарський М.І.,

Гринчишин Я.М. та інш.

81

Тестові завдання для контролю знань випускників освітньо-кваліфіка­ційного рівня  “Спеціаліст” за напрямом  0501 "Економіка і підприємництво”

Тести

Тести / За ред. В.В.Снітинського /

Львів: Українські технології, 2002. – 184 с.

184/30

Гарасим П.М., Кухарський М.І.,

Гринчишин Я.М. та інш.

82

Міжнародний маркетинг

Навчпосіб-ник

Навчальний посібник. – Львів: ЛДАУ, 2002. – 116 с.

116/38

Андрушко М.І.,

Дудяк Р.П.

83

Ринок землі

Метод.

видан-ня

Методичні рекомендації до практичних робіт та самостійної роботи студентів земле-впорядного факультету денної і заочної форми  навчання.  – Львів: ЛНАУ, 2002 –   63 с.

63


84

Методичні рекомендації для написання дипломних робіт спеціалістів спеціальностей “Менеджмент організацій” та “Облік і аудит”

Метод.

видан-ня

Методичні рекомендації  – Львів: ЛНАУ, 2003 –  23 с.

23/5

Андрушко М.І.,

Гачек С.П,

Дудяк Р.П.

85

Міжнародна економіка

 Метод.

видан-ня

Методичні реко-мендації для про-ведення практичних занять та самостій-ної роботи студентів науково-консультаційних пунктів.  – Львів: ЛНАУ, 2004– 22 с.

22


86

Міжнародна економіка

 Метод.

видан-ня

Методичні реко-мендації для  прове-дення практичних занять та самос-тійної роботи сту-дентів економічного факультету спеціальності “Облік і аудит” та “Фінанси”. – Львів: ЛНАУ,2004 – 25 с.

25


87

Євроінтеграція України.

Проблеми трансформації

Наук.-навч.

вида-ння

 Науково-навчальне видання. – Львів: ПАІС, 2005. – 80 с.

80


88

Міжнародна економіка

 Консп. лекцій

Конспект лекцій. –. Львів: ЛДАУ, 2006. – 56 с.

56


89

Наскрізна програма практичної підго-товки студентів

економічного факультету спеціальності «Міжнародна економіка»

 Метод.

видан-ня

Програма підготовки. – Львів: ЛНАУ, 2007 –35 с.

35/7

Андрушко М.І.,

Гачек С.П,

Дудяк Р.П.

90

Методичні рекомен-дації з виконання випускної роботи студентами спеціальності «Міжнародна економіка» ОКР «Бакалавр»

 Метод.

видан-ня

Методичні рекомендації. –Львів: ЛНАУ,2011–25 с.

25/5

Янишин Я.С., Андрушко М.І.,

Дудяк Р.П.

Наукові праці,

опубліковані після захисту  докторської  дисертації

Монографії

91

Економічна безпека в умовах глобалізації світової економіки

Колект.

моно

графія

Монографія. –

Дніпропетровськ, 2014. – 349 с. (Особистий внесок: Розділ «Державне регулювання земельних відносин сільськогосподарських підприємств як чинник економічної безпеки аграрного бізнесу»)

349/

16

Колектив авторів

92

Розвиток економіки України під впливом економічних, соціальних, технологічних та екологічних трендів

Колект.

моно-графія

Монографія. –

Запоріжжя, 2015. –  415 с.  (Особистий внесок: Розділ «Роль Карпатського Єврорегіону  у підвищенні туристичного потенціалу України»)

415/

17

Колектив авторів

Наукові статті у фахових виданнях

94

Управління турис-тичними потоками в Україні як чинник ефективного розвитку національної економіки

Стаття

Вісник Львівського інституту  економіки і туризму. Cерія «Економічні науки» – Львів: ЛІГА-ПРЕС, 2014. – С. 25–35

(фахове видання)

8


95

Забезпечення здійснення іпотеч-них земельних опе-рацій сільськогос-подарськими підприємствами

Ел.

ресурс

Ефективна економіка [Електронне наукове фахове видання]. – К.:  РВПС України НАН України, 2014. –№1. –  Режим доступу: http : //w.w.w. economy.

nayka.com.ua.(електронне

фахове видання)

-


96

Економічні аспекти  раціонального використання і охорони земель в Україні

Стаття

Агросвіт. Науково-практичний журнал. – К., 2014. –  № 8 . – С. 3 –9.

(фахове видання)

7


97

Еколого-економічні аспекти реалізації ринкових земельних відносин

Стаття

Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». –

Острог, 2014. – Вип.26.  – С.28–32.

(фахове видання)

5


98

Напрями модернізації економіки в контексті її інноваційного розвитку

Ел.

ресурс

 Економіка. Управління. Інновації. [Електронне наукове фахове видання]. – К.:  РВПС України НАН України, 2014. –№2. –  Режим доступу: http : //w.w.w. nayka.com.ua.

(електронне

фахове видання)

-

Смолінський В.Б.

99

Економічне стимулювання раціонального використання і охорони земель

Стаття

Аграрна економіка: Науковий журнал  Львівського національного аграрного

університету. – Львів: ЛНАУ, 2014. – Т. 7. –  № 3– 4 .– С. 71–74.

(фахове видання)

4/2

Смолінський В.Б.

100

Застосування еколого

економічного механізму використання землі у сільськогосподарсь-кому виробництві

Стаття

Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. –Львів: РВВ НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.11. – С.104– 108.

(фахове видання)

5


101

Державна політика у сфері регулювання

економічних земельних відносин

Ел.

ресурс

Державне управління:  удосконалення та розвиток [Електронне наукове фахове видання]. – К.:  РВПС України НАН України, 2015. –№ 4. –  Режим доступу: http : //w.w.w. economy. nayka. com.ua. (електронне

фаховевидання)

-


102

Орендна  плата за землю як основний чинник здійснення ефективних орендних відносин у сільському господарстві

Стаття

Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Серія: Економічні науки. – Чернівці, 2015. – Вип. 1 (28) –  С.133 –136.

(фахове видання)

4


103

Вдосконалення здійснення орендних операцій із земель-ними ділянками сільськогосподар-ського призначення

Стаття

Економіка. Фінанси. Право. Науково-практичний журнал. – № 5. – К., 2015. – С.14–16.

(фахове видання)

3


104

Загальна харак-теристика земельної ренти у сфері  сільськогосподарсь-кого підприємництва

Стаття

Економіка та держава. Міжнародний науково-практичний журнал. – № 5. – К., 2015. – С. 20–23.

(фахове видання)

4


105

Management of financial collateral tourist activities

Стаття

International  journal of new economics and social sciences. – № 2 (2) . – Świnoujście,  – 2015. – p. 17-22.

5

Smolinska S.

106

Теоретико-методологічні та практичні засади екологічного страхування сільськогосподарських земель в Україні

Стаття

Глобальні та національні проблеми економіки [Електронне наукове фахове видання]. – Миколаїв, 2015. - № 8. –Режим доступу: http :

nauka@global-national.in.ua

(електронне

фахове видання)

-


107

Управління сталим розвитком  туризму


Інфраструктура ринку  [Електронний фаховий науково-практичний журнал]

Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. 2016. -  Випуск 2.  – Одеса -Режим доступу: – www.market-infr.od.ua.

5

Завальницька Н.Б.

108

Економіко-правові чинники неефективного формування екологічного страхування в Україні

Стаття

Ефективна економіка [Електронне наукове фахове видання]. – К.:  РВПС України НАН України, 2016. –№1. –  Режим доступу: http : //w.w.w. economy.

nayka.com.ua.

(електронне

фахове видання)

-


109

Подолання туристичної бідності в Україні


Економіка та суспільство [Електронне наукове фахове видання]. – Мукачево, 2017. –№9. –  Режим доступу: http : // economyandsociety.in.ua.

(електронне

фахове видання)110

Оцінка привабливості туристичних ресурсів Карпатського регіону


Глобальні та національні проблеми економіки [Електронне наукове фахове видання]. – Миколаїв, 2017. - № 17. –

Режим доступу: http :

nauka@global-national.in.ua

(електронне

фахове видання)


Гриньох Н.В.

Тези доповідей, матеріали наукових конференцій

111

Особливості функціонування та управління мережевими ресторанами в Україні   

Стаття

Матеріали VІ Все-української науково-практичної конференції 

«Новітні тенденції у харчових технологіях, якість і безпечність продуктів». – Львів: ЛІЕТ, 2014. –  С.23 – 27.

5

Бурса  О.В.

112

Управління турис-тичними потоками в Україні як чинник ефективного розвитку національної економіки 

Стаття

Стратегія розвитку туризму в ХХІ столітті у контексті вирішення глобальних проблем сучасності: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції .– Львів:

ЛІЕТ, 2014. –С. 156 – 166.

10


113

Визначення якості освітніх послуг вищих навчальних закладів з підготовки фахівців галузі туризму  та готельно-ресторанної справи

Стаття

 Управління в освіті: матер. VII Міжнародної науково-практичної конференції .Національний  універ-ситет «Львівська політехніка». –  Львів, 2015. – С.8 – 11.

3

Бурса О.В.

114

Напрямки поглиблення транскордонного  співробітництва  Карпатського Єврорегіону у сфері туризму

Стаття

 Європейська інтеграція та Міжнародна безпека туризму: матер. Міжнародної  науково-практичної конференції .

 – Львів, 2015.  –

С.33–36.

4

 Подвірна Х.Є.

115

Інтеграція

українського туризму у європейський та

світовий простір: реалії та перспективи

Стаття

Стратегічні перспективи

туристичної та

готельно-ресторанної

індустрії в Україні:

теорія, практика та інновації розвитку: матер.  Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції . – УНУС, Умань, 2015.  – С.37–39.

3


116

Adjusting the socio-economic factors

Demand for tourist services

Тези

Development of social and economic systems in a  global competitive environment. International scientific conference. -  Chisinau (Republic of Moldova), 2016. –  Р. 139-143.

5

  Smolinska S.

117

Формування фінансового забезпечення туристичної галузі

Тези

Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід: матер.  Х Міжнародної наукової конференції . – ЛНУ ім. І.Франка, Львів, 2016.  –  С.103-106.

4


118

Інструменти підтримки ринку екологічного страхування

Стаття

Страховий ринок: сучасні виклики в умовах глобалізації: матер. У Міжнародного наукового семінару. – ЛНУ ім. І.Франка, Львів, 2017.  –  С.41-45.119

Zarządzanie zrównoważonego rozwoju turystyki w kontekście współpracy transgranicznej

Стаття

Jedność w różnorodności. Edukacja międzykulturowa na wspólnym obszarze  polsko-słowackiego pogranicza:materialy

Międzynarodowej Konferencii Naukowej. - PWSTE,  Jaroslaw, 2017 – 32-38.Публікації навчально-методичного характеру

120

Сучасні тенденції

в управлінні

готельно-ресторанними комплексами

 Метод.

видан-ня

Методичні матеріали студентського науково-методичного семінару. Львів, 24 квітня 2013 р. – Львів, Львівський інститут економіки і туризму,  2013. – 18 с.

18

Цимбалюк В.М.

121

Індустрія туризму в Україні: управлінська складова

 Метод.

видан-ня

Методичні матеріали та рекомендації до проведення наукового диспуту, Львів, 26 – 27 вересня 2013 року.  –  Львів, Львівський інститут економіки і туризму, 2013. – 24 с.

24/12

Цимбалюк В.М.

122

Управління структурними змінами в процесі обґрунтування проекту відкриття фіто-бару

 Метод.

видан-ня

Методичні матеріали для самостійної підготовки  студентів до інтегрованого заняття спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування». –

Львів, ЛІЕТ, 2013– 34 с.

34

Бурса О.В.

123

Еволюція системи менеджменту та її вплив на організаційну

культуру вищої  школи

 Метод.

видан-ня

Матеріали кафедрального науково-методичного  семінару. –  

Львів, ЛІЕТ, 2013. – 11 с.

11


124

Управління змінами в процесі здійснення моно проекту

екологізації готельного господарства

 Метод.

видан-ня

Методичні матеріали  для самостійної підготовки студентів до інтегрованого заняття спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» . –

Львів, ЛІЕТ, 2013. – 19 с.

19

Бурса О.В.,

Майор О.В.,

Білоцерків-ська Т.М.

125

Менеджмент організацій

Метод.

видан-ня

Методичні вказівки та рекомендації щодо виконання самостійної та індивідуальної роботи для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування». – Львів: ЛІЕТ, 2014. – 25с.

25


126

Виконання дипломних робіт

Метод.

видан-ня

Методичні рекомендації для написання дипломних робіт для студентів  спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»–Львів: ЛІЕТ, 2015. – 35 с.

35


127

Управління проектами в готельно-ресторанному бізнесі

 Метод.

видан-ня

Методичні вказівки до проведення семінарських та практичних занятьдля студентів  спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»–Львів: ЛІЕТ, 2016. – 24 с.

24


128

Менеджмент організацій іадміністрування

 Метод.

видан-ня

Методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів  спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»–Львів: ЛІЕТ, 2016. – 25 с.

25


129

Управління проектами в готельно-ресторанному бізнесі

Метод.

видан-ня

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів  денної форми навчання спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування». –Львів: ЛІЕТ, 2016. –  17 с.

17


130

Використання інноваційних технологій та засобів

івент-менеджменту у процесі реалізації монопроекту відкриття масажного кабінету у готелі

Метод.

видан-ня

Методичні матеріали  для самостійної підготовки студентів до інтегрованого заняття спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» . – Львів, ЛІЕТ, 2016. – 17 с.

17

Клапчук М.В.

131

Організаційно-правовий механізм та принципи формування команди проекту у процесі реалізації монопроекту відкриття масажного кабінету у готелі

Метод.

видан-ня

Методичні матеріали  для самостійної підготовки студентів до інтегрованого заняття спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» . – Львів, ЛІЕТ, 2017. – 21 с.

21

Мартинишин Г.Р., Панько О.І.
20.3.2018 13:50:54 - оновлено 20.3.2018 14:10:31 | прочитано 22x
 
load