1649899
EN
Вхід

Муравська Світлана Василівна


1.  Музей історії Острозької академії. Проблеми і перспективи розвитку музеїв вищих навчальних закладів України : матеріали 2-го круглого столу (Київ, 23-24 листопада 2007 р.). Київ: Видавництво НПУ «КПІ», 2007. С. 48.

2.  Національні особливості поєднання туризму і освіти (на прикладі м. Острог Рівненської області). Вісник Львівського інституту економіки і туризму : зб. наук. ст. Львів : «Компанія «Манускрипт»», 2010. № 5. С. 143–146. (у співавторстві з М. Бендюком)

3.  Від приватної збірки до музею.  Наукові записки Рівненського державного краєзнавчого музею (до 140-річчя від дня народження Федора Штейнгеля).  Вип. VIII. Рівне, 2010. С. 70-76. (у співавторстві з М. Бендюком)

4.  Правова неврегульованість функціонування музеїв при вищих навчальних закладах.  Актуальні питання регіонального музейництва : Теорія і практика: матеріали науково-практичної конференції (м. Бережани Тернопільської області, 20 вересня 2010 р.).  С. 33–37.

5.  Фонди музеїв при вищих навчальних закладах : проблема збереження. Могилянські читання 2010 року : збірник наукових праць : [проблеми збереження та вивчення музейних пам'яток. Сучасний стан, новітні технології, перспективи»], (2-3 грудня 2010 р.). / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник; Ред. рада: В. М. Колпакова (відп. ред.) та ін. Київ, 2011. С.223-226.

6.  Окремі аспекти арт-менеджменту (на прикладі галерей вищих навчальних закладів). Музеї та галереї в міській культурі: історія та сучасність : матеріали Міжнародної наукової конференції (м. Одеса, 19-21 квітня 2011 р.) Одеса, 2011. С. 45-47.

7.  Екскурсійна практика в музеях при вищих навчальних закладах (на прикладі музею Національного університету «Острозька академія»). Музей. Історія. Одеса : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 27 - 29 квітня 2011 р.). Одеса, 2011. С. 176-177.

8.  Окремі елементи організації екскурсійної діяльності в музеях при вищих навчальних закладах (на вибраному прикладі). Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України: музейна справа і краєзнавство на теренах краю : матеріали V науково-краєзнавчої конференції (м. Меджибіж, 17-18 червня 2011 р.). С. 275-278.

9.  Специфіка використання туристичного потенціалу малих історичних міст України (на прикладі м. Острог Рівненської області). Історія музейництва, пам’яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині» : матеріали ІІІ наукової конференції (м. Острог Рівненської обл., 2 червня 2011р.). С. 327-337. (у співавторстві з М. Бендюком)

10.  Музейний брендинг: до окреслення поняття. Музейний менеджмент і маркетинг. Використання інформаційних технологій в музеї: матеріали Регіональної науково-практичної конференції (30.11. 2011 р., м. Шепетівка Хмельницької області. С. 36-39.

11.   Вузівські музеї Західної України: спроба характеристики. Університетські музеї: європейський досвід та українська практика : матеріали міжнародної конференції, (6 – 7 жовтня 2011 р., Київ). С.265-277.

12.  Особливості фінансування музеїв вищих навчальних закладів: історично-компаративний аналіз українського та європейського контексту. Праці Центру пам’яткознавства : Зб. наук. пр. / Титова О.М. (гол. ред.), Акуленко В.І., Гріффен Л.О. [та ін.]; Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК. Вип. 21. Київ: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК,2012. С. 155-166.

13.  Особливості фундування музейних колекцій у вищих навчальних закладах України. Фундатори музейних колекцій та реалії сучасного стану розвитку музейної справи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 14 грудня 2012 р). Київ, 2013. С. 60-63.

14.  Специфіка музеїв та колекцій вищих навчальних закладів. Український технічний музей: історія, досвід, перспективи : матеріали 9-тої Всеукраїнської конференції (30-31 травня 2013 р., м. Севастополь).

15.  Етнографічні музеї вищих навчальних закладів України. Минуле і сучасне Волині та Полісся. Народна культура і музеї : матеріали Четвертої Волинської обласної науково-етнографічної конференції  (квітень 2013, м. Луцьк).

16.  Музеї вищих навчальних закладів України як дослідні установи: проблеми та специфіка. Збереження і дослідження історико-культурної спадщини у музейних зібраннях: історичні, мистецтвознавчі та музеологічні аспекти діяльності : Міжнародна наукова конференція (26-28 вересня 2013 року, м. Львів).

17.   Художні музеї вищих навчальних закладів: особливості місії та фондоутворення. Митець і музей: шляхи взаємодії : Міжнародна наукова конференція ( 25 - 27 квітня 2013 р., м. Одеса). 

18.  Промоційні об’єднання музеїв вищих навчальних закладів та особливості їхнього  створення. Праці Центру пам’яткознавства : Зб. наук. пр. / Титова О.М. (гол. ред.), Акуленко В.І., Гріффен Л.О. [та ін.]; Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК. Вип. 23. Київ: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК,2013. С.178-187.

19.  Музеи высших учебных заведений: некоторые особенности существования. Вопросы музеологии; гл. ред. А.В. Майоров. 2012. № 2 (6). С. 114-121. 

20.  Технічні музеї вищих навчальних закладів в Україні та за кордоном: історія створення і проблеми профільної приналежності. Питання історії науки і техніки.  № 3. 2015. С. 3-11. 

21.  Облік експонатів у музеях вищих навчальних закладах на західноукраїнських теренах. Волинський музей. Історія і сучасність. Науковий збірник. Випуск 5. Матеріали V  Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції, м. Луцьк, 16 травня 2014 року. Упоряд. А. Силюк. Луцьк, 2014. С. 333-339.

22.  Музеї системи вищої освіти на теренах Прикарпаття і Карпат як туристичні об’єкти. Історико-культурні пам’ятки  Прикарпаття та Карпат – важливі об’єкти в розвитку туризму: матеріали регіональної конференції (27 березня 2015 р.); Львівський інститут економіки і туризму. Львів, 2015.

23.  Значення музеїв вищої школи
у справі збереження культурної спадщини країни. Охорона культурної спадщини в Україні: аспекти соціальної взаємодії : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 5-6 червня 2014 р.); Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. Київ, 2014. http://m2.facebook.com/story.php?story_fbid=388413041301743&id=385448268264887

24.  Музеї та колекції вищих навчальних закладів на українських землях (кін. XVII – поч. ХХ ст.). Праці Центру пам’яткознавства : Зб. наук. пр. / Титова О.М. (гол. ред.), Акуленко В.І., Гріффен Л.О. [та ін.] ; Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК. Вип. 25. Київ, 2014. С. 120-129. 

25.  Особенности вузовских музеев и коллекций как специфических собраний в образовательно-культурном пространстве (на примере Украины). Вопросы музеологии; гл. ред. А.В. Майоров. 2014. № 2 (10). http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-universitetskih-muzeev-i-kollektsiy-v-kulturno-obrazovatelnom-prostranstve-na-primere-ukrainy

26.  Університетські центри Західної України як об’єкти туризму. Історико-культурні пам’ятки Прикарпаття та Карпат – важливі об’єкти в розвитку туризму: зб. матер. ІV Регіональної наук.-практ. конф. (Львів, 25 березня 2016 р.) / Міністерство освіти і науки України, Львівський інститут економіки і туризму. Львів: ЛІЕТ, 2016. С. 33-41.

27.  Від досліджень та навчання до піару: зміна місії університетського музею в ХХІ ст. Праці Центру пам’яткознавства : Зб. наук. пр. / Титова О.М. (гол. ред.), Акуленко В.І., Бєсов Л.М. [та ін.]; Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК. Вип. 29. Київ: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2016. С. 201-209

28.  Window to the Past : The National University of Ostroh Academy Museum, Ukraine. UMAC Newsletters; ICOM’s International Committee for University Museums and Collections. January, 2013. P. 19-21. 

29.  Експозиційна робота музеїв закладів вищої освіти України  (на прикладі окремих областей). Музеї та реставрація у контексті збереження культурної спадщини: актуальні виклики сучасності : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (9-10 червня 2016 р.) Київ, 2016. С. 230-234.

30.  Особливості класифікації колекцій (на прикладів ЗВО Західної України). Музеї Бердичівського краю: історія та сучасність: матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції з міжнародною участю. Бердичів, 2016. С. 94-98

31.  Особливості функціонування меморіальних музеїв (на прикладі закладів вищої освіти Західної України). Меморіальні музеї сьогодні: специфіка фондової, експозиційної та виставкової роботи : матеріали ІІ Всеукраїнської  наукової конференції (17-18 листопада 2016 р.) С. 68–73.

32.  Деякі аспекти функціонування музеїв закладів вищої освіти / С. В. Муравська. Питання історії науки і техніки. 2016.  № 3. С. 65-70.

33.  Університет і його музеї: місце у культурному і туристичному просторі міста. Місто: історія, культура, суспільство: Е-журнал урбаністичних студій / Інститут історії України НАН України, Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка; редкол.: Мирослав Борисенко (гол. ред.), Тетяна Водотика(шеф-редактор).  Київ, 2017. С.110–122

34.  Виставкова робота у музеях закладів вищої освіти: реалії та можливості. Праці Центру пам’яткознавства : Зб. наук. пр. / Титова О.М. (гол. ред.), Акуленко В.І., Гріффен Л.О. [та ін.] ; Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК. Вип. 31. Київ, 2017 С. 36-44.

35.  Персонал музеїв закладів вищої освіти його професійна ідентифікація. Праці Центру пам’яткознавства : Зб. наук. пр. / Титова О.М. (гол. ред.), Акуленко В.І., Гріффен Л.О. [та ін.] ; Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК. Вип. 32. Київ, 2017 С. 89-97.

36.  Технічні музеї у вищих школах Львова за Габсбургів // Питання історії науки і техніки.0.4 авт. аркуша. Жовтень 2017 р.

37.  Музеї вищих навчальних закладів Західної України як ілюстратори історії науки. Історія науки і біографістика: електронне наукове фахове видання. 2017. № 4. URL: http://inb.dnsgb.com.ua/2017-4/08.pdf (19.03.2018)

38.  Музейні заклади системи вищої освіти у незалежній Україні. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». Острог, 2018. Вип. 27 : На пошану Володимира Трофимовича. С. 157–161.

39.  Сучасне обличчя навчальних музеїв вищої школи. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. І. С. Зуляка. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2017. Вип. 2. Ч. 3. С. 157-161.

40.  Роль музеїв у справі дослідження історико-культурної та природної спадщини Західної України. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки / А. Філінюк (відп.ред.). Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. Вип. 10.  С. 382-391.

ikona souboruІсторія музеїв тa колекцsй
ikona souboruДеякi aспекти функціонування музеїв
ikona souboruДослідження в музеях К-Подiльcький
ikona souboruМетодичні рекомендації Муравськa
ikona souboruМузеї часів незалежностi
ikona souboruМузеї як ілюстратори історія науки і біографістикa
ikona souboruПерсонал музеїв та ідентифікацiя
ikona souboruСучасне обличчя навчальних музеїв
ikona souboruТехнічні музеї ВНЗ в Україні і зaкoрдoнoм
ikona souboruУніверситет i його мyзeї
20.3.2018 8:35:57 - оновлено 20.3.2018 9:21:19 | прочитано 24x
 
load