1649899
EN
Вхід

Лозовецька Валентина Терентіївна


Монографії та посібники:

1 В.Т.Лозовецька. Професійна кар’єра особистості в сучасних умовах праці: монографія / В.Т.Лозовецька. –  К: Міленіум,  2015. - 244 с.   

2 Лозовецька В.Т. Професійна орієнтація молоді в умовах сучасного ринку праці: монографія  [Електронний ресурс] / В.Т.Лозовецька – К., 2012.– 163 с. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/2950/

3 В.Т.Лозовецька. Методика вивчення технологій галузевого виробництва: Навчальний посібник. Київ: Ліра-К,  2006. – 284 с. ( Гриф Міністерства освіти і науки України,  № листа 14/18.2-699 від 20.03.06).

4 В.Т.Лозовецька. Формування професійної компетентності фахівця сфери послуг і туризму. Навчально-методичний посібник/ Розділ 1. Теоретико-методологічні засади формування професійної компетентності фахівця сфери послуг і туризму в  умовах ринкового середовища.- Київ: Педагогічна думка, 2010.-  авт. с. 9-79. 

5 В.Т.Лозовецька. Теорія і практика професійного навчання молодшого спеціаліста  на матеріалах вищих навчальних закладів I, II рівнів  акредитації  переробних галузей  сільськогосподарського виробництва. Монографія. Вінниця: Логос, 2001. - 447с.

 

Статті у наукових фахових виданнях:

1. Лозовецкая В.Т.Внедрение элементов научных исследований в организацию работы средних специальных учебных заведений: Методические рекомендации /В.Лозовецкая.- Немешаево: Уч.-метод.каб.по ССО, 1989.- 34 с.

2. Лозовецька В.Т.  Аналіз виробничої діяльності при розробці змісту професійної підготовки молодшого спеціаліста переробних галузей АПК / В.Т.Лозовецька // Педагогічна наука та мистецтвознавство на межі століть: Наукове видання // Проблеми сучасного мистецтва і культури. – Харків: Каравела.–1999. – С.139–144.

3. Лозовецька В.Т.  Блоки змістових модулів як відкрита модель формування системи інтегрованих професійних знань молодшого спеціаліста// В.Т.Лозовецька /Теоретико-методологічні аспекти дослідження проблем соціальної педагогіки: Наукове видання  //Проблеми сучасного мистецтва і культури. – Харків: Каравела. – 1999. – С.108–114.

4. Лозовецька В.Т.  Експериментальна методика вирішення складних навчально-виробничих задач в процесі професійної підготовки молодшого спеціаліста // В.Т.Лозовецька / Зб.наук. праць Херсонського держ.пед.університету: Педагогічні науки. – Херсон: Атлант. – 1999. – Вип.8. – С.187–194.

5. В.Т.Лозовецька..  Методологічні підходи до розробки загальної моделі професійної підготовки молодшого спеціаліста переробних галузей АПК // В.Т.Лозовецька / Наука і сучасність: 3б. наук. праць.– К.: НПУ ім. М.Драгоманова. – 1999. – С.91–99.

6. Лозовецька В.Т.  Моделювання виробничої діяльності молодшого спеціаліста // В.Т.Лозовецька / Проблеми розробки та упровадження модульної системи професійного навчання: Наукове видання  //Проблеми сучасного мистецтва і культури. –Харків: Каравелла. – 1999. – С.218–226.

7. Лозовецька В.Т.  Формування молодшого спеціаліста АПК як творчої особистості суспільства // В.Т.Лозовецька / Соціалізація особистості: Зб.наук. праць. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова. – 1999. –С.197–205.

8. Лозовецька В.Т.  Формування творчих здібностей молодшого спеціаліста // В.Т.Лозовецька / Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти: Зб. наук. праць. – Харків: Харківський інститут мистецтв ім. І.П.Котляревського. – 1999. – Вип.4. – С.196–205.

9. Лозовецька В.Т.  Аналіз виробничої діяльності при розробці моделі професійної підготовки молодшого спеціаліста переробних галузей АПК // В.Т.Лозовецька / Науковий вісник Національного  аграрного університету. – 2000. –  Вип.24. – С.327–332.

10.  Лозовецька В.Т.  Дослідницькі завдання як системоутворюючий фактор при формуванні цілісної системи професійної підготовки молодшого спеціаліста // В.Т.Лозовецька / Науковий вісник Чернівецького університету.–2000.– Вип. 99: Педагогіка та психологія. – С. 92–96.

11.  Лозовецька В.Т.  Зміст підготовки молодшого спеціаліста – як інтегрована система професійних умінь  // В.Т.Лозовецька / Професійна підготовка бакалаврів у закладах ІІ рівня акредитації: Організаційне і науково-методичне забезпечення: Наукове видання  // Проблеми сучасного мистецтва і культури.  – Харків: Каравела. – 2000. – С.100–109.

12.  Лозовецька В.Т. Інтеграція змісту професійної підготовки молодшого спеціаліста переробних галузей АПК // В.Т.Лозовецька / Наукові записки Вінницького держ. пед. ун-ту ім. М.Коцюбинського. –  Серія: Педагогіка і психологія. – 2000. –№ 2. – С.102–105.

13.  Лозовецька В.Т. Інтеграція професійних знань у процесі навчання студентів // В.Т.Лозовецька / Педагогіка і психологія професійної освіти. Зб. наук. праць. –  К. – Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – 2000. – № 1.– С.115–120.

14.  Лозовецька В.Т. Курсова робота дослідницького напряму як завершальна форма інтеграції професійних знань молодшого спеціаліста переробних галузей АПК // В.Т.Лозовецька / Наукові записки Кіровоградського держ. пед. ун-ту ім. В.Винниченка. – Серія: Педагогічні науки. – 2000. – Вип.28. – С.124–126.

15.  Лозовецька В.Т. Методологічні підходи до вибору типів і форм навчання при підготовці молодшого спеціаліста  // В.Т.Лозовецька / Проблеми загальної і професійної педагогіки: Наукове видання  //Проблеми сучасного мистецтва і культури. – Харків: Каравела. – 2000. – С.161–169.

16.  Лозовецька В.Т.  Методика підготовки і проведення ділової гри інтегрованого типу // В.Т.Лозовецька / Науковий вісник Чернівецького університету. – 2000. – Вип.78: Педагогіка і психологія. – С. 62–71.

17.  Лозовецька В.Т. Методика проведення лабораторного заняття інтегрованого типу при підготовці молодшого спеціаліста // В.Т.Лозовецька / Теорія і практика педагогічного процесу: 3б.наук.праць. – Харків: Каравела. – 2000. – С.66 – 73.

18.  Лозовецька В.Т. Навчально-виробничі завдання як інтегруючий фактор у формуванні професійних знань молодшого спеціаліста // В.Т.Лозовецька / Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. –  Серія: Педагогіка. – 2000. – № 9. – С.22–25.

19.  Лозовецька В.Т.  Професіоналізація змісту навчання молодшого спеціаліста сільськогосподарського виробництва в ринкових умовах // В.Т.Лозовецька / Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Наукові записки Рівненського держ. гуманітарного ун-ту: у 3–х ч. – Рівне. – РЛГУ, 2000. – Ч ІІІ.: Шляхи удосконалення пед. професіоналізму у майбутніх учителів. – С.261–265.

20.  Лозовецька В.Т.  Психолого-педагогічні умови формування сучасного типу мислення молодшого спеціаліста // В.Т.Лозовецька /  Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. – Серія: Педагогіка і психологія. – 2000. – Вип. 3.– С.142–147.

21.  Лозовецька В.Т. Особливості навчально-пізнавальної мотивації в професійному навчанні молодшого спеціаліста // В.Т.Лозовецька /  Теорія і практика формування професійної компетентності суб'єктів педагогічного процесу: Зб. наук. праць. – Харків: Каравела. –  2000. – С.92 – 98.

22.  Лозовецька В.Т.  Основні форми самостійної професійної діяльності молодшого спеціаліста в процесі його підготовки // В.Т.Лозовецька /  Наука і сучасність: Зб. наук. праць. – К.: НПУ ім. М. Драгоманова. – 2000. – т. XXII. – Вип.2. – С. 93–99.

23.  Лозовецька В.Т.  Формування професійно-спрямованих мотивів навчання у молодшого спеціаліста виробництва // В.Т.Лозовецька /  Соціалізація особистості: Зб. наук. праць. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова. – 2000. – С.241–252.

24.  Лозовецька В.Т. Соціально-економічні та професійні вимоги до підготовки молодшого спеціаліста в умовах ринку // В.Т.Лозовецька / Філософія освіти ХХІ ст.: Проблеми і перспективи: Зб. наук. праць. – К.: «Знання». – 2000. – Вип.3. – С.461–464.

25.  Лозовецька В.Т. Особливості соціально-економічних вимог до молодшого спеціаліста в умовах ринку // В.Т.Лозовецька / Творча особистість у системі неперервної освіти: Мат-ли міжнар. наук. конф. –Харків: Вид. центр ХДПУ. – 2000.– С.244–247.

26.  Лозовецька В.Т.  Методика  формування інтегрованих професійних умінь у підготовці молодшого спеціаліста // В.Т.Лозовецька / Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми.– Вінниця: ДОВ Вінниця.– 2000.– Вип. 1. – Ч.ІІ.– С. 247–250.

27.  Лозовецька В.Т. Удосконалення змісту навчання молодшого спеціаліста переробних галузей сільськогосподарського виробництва в ринкових умовах / В.Т.Лозовецька // Проблеми і шляхи удосконалення фундаменталізації і професіоналізації підготовки фахівців – випускників вищих технічних навчальних закладів: Мат-ли наук. – метод. конф. – К.: УДУХТ. – 2001. – С.76–79 .

28.  Лозовецька В.Т. Організація дослідницької  роботи у підготовці молодших спеціалістів з напряму «Харчова технологія та інженерія»:Методичні рекомендації.- Київ, КУТЕП, 2004 р. – 69с. 

29.  В.Т.Лозовецька. Теоретико-методологічні засади професійного навчання фахівців туризму в умовах ринку/Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: Зб. наук. праць. - №7/ Інститут пед. і псих. професійної освіти АПН України, Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця: ДОВ Вінниця, 2005.- с. 380 – 386.

30.  В.Т.Лозовецька. Практичні аспекти професійного становлення сучасного фахівця виробництва/ Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: Зб. наук. праць. - №8 / Ін-тут пед. і псих. проф. освіти АПН України, Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця: ДОВ Вінниця, 2005. – с. 369 – 374.

31.  В.Т.Лозовецька. Відображення у процесі формування компетентності фахівця реальних умов праці та сучасних соціально-економічних вимог /Соціалізація  особистості: Зб. наук. праць. № 25. НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: Логос.- 2005. – с. 166 – 175.  .

32.  В.Т.Лозовецька. Теоретичні та практичні аспекти організації навчання в нових соціально-економічних умовах./Наука і сучасність: Зб. наук. праць. – Т.50 – НПУ ім. М.Драгоманова. – К.: Логос, 2005. –т. ХХІІ. – Вип.2. – с. 67 – 78.

33.  В.Т.Лозовецька. Концептуальні засади забезпечення конкурентоспроможності особистості  на сучасному ринку праці /Імідж сучасного педагога: професійна компетентність – складова педагогічної майстерності № 9 – 10.- Полтавський університет ім.  В.Г.Короленка; Полтавський обласний інститут післядипломної освіти ім. М.В.Остроградського: ТОВ «АСМІ», 2005.- с.7-10.

34.  Лозовецька В. Т. Формування компетентності як головної передумови професійного становлення сучасного бакалавра туризму / В. Т. Лозовецька // Культура і освіта бакалаврів туристської сфери: сучасні тенденції та прогнози : матеріали III-ї Міжнародної наук.-практ. конф. – К. : КУТЕП, 2005. – С. 76-81.

35.  В.Т.Лозовецька . Проблеми професійної компетентності викладача в сучасних соціально-економічних умовах/ Дидактика професійної школи: Зб. наук. праць: Вип. 3.Ред. кол. С.У. Гончаренко, В.О. Радкевич, І.Е. Коньковський та ін. – Хмельницький: ХНУ, 2005. – с. 52 – 56.

36.  В.Т.Лозовецька. Концептуальні засади формування компетентності викладача в умовах сучасного інформаційного простору/ Інформаційні телекомунікаційні технології сучасній освіті: досвід, проблеми, пер-спективи.  Зб. наук. праць. – Львів: ЛДУ БЖД, 2006. – с. 567 – 573.

37.  В.Т.Лозовецька. Компентнісний підхід у професійній підготовці сучасного викладача/ Зб.наук.праць Полтавського держ.-ун-ту ім.В.Г.Короленка.- Вип.4(51),2006.-с.10-18.

38.  В.Т.Лозовецька. Дидактичні засади професійної підготовки особистості в нових умовах праці/Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми// Зб. наук. Пр. – Випуск 9/ Редкол.: І.А. Зязюн (голова) Інститут пед. і псих. професійної освіти АПН України, Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського.  – Київ-Вінниця: ДОВ «Вінниця», 2006.  с. 42 – 47.

39.  В.Т.Лозовецька. Методологічні засади професійної підготовки викладача в сучасних соціально-економічних умовах./Педагогічна і психологічна наука в Україні.Зб.наук.пр.т.5. Неперервна професійна освіта:теорія  і практика. К.Педагогічна думка, 2007.-с.76-84. .

40.  В.Т.Лозовецька. Особливості підготовки викладача фахових дисциплін туристичної галузі Теоретичні та методичні засади розвитку педагогічної освіти: педагогічна майстерність, твор-чість, технології: Зб. наук. праць/За заг. ред. Н.Г.Ничкало. - Харків: НТУ «ХПІ», 2007.-с.257–263.

41.  В.Т.Лозовецька.Теоретичні і практичні засади застосування компетентнісно-діяльнісного підходу у підготовці фахівця туризму/ Туристична освіта в Україні: проблеми і перспективи: Зб. наук. праць . – Київ: Тонар, 2007. – с. 28 – 35.

42.  В.Т.Лозовецька. Професійні цінності сучасного фахівця туризму  / Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, досвід, проблеми. Зб.наук.праць. - Вип. 16/ Редкол.: І.А. Зязюн (голова) Інститут пед. і псих. професійної освіти АПН України, Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Київ - Вінниця: ДОВ «Вінниця», 2008.-с.79 -84. .

43.  Валентина Лозовецька. Підготовка фахівця туризму на засадах застосування компетентнісно-діяльнісного підходу/ Проблеми  та  перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти. Зб.наук.праць.- Вип.17(21). – Харків: НТУ «ХПІ», 2008.- с.55–60.

44.  Валентина Лозовецька. Регіональний аспект професійного саморозвитку  кадрів туристичної індустрії. Матеріали міжнар. наук. конференції «Рекреаційний потенціал Прикарпаття: історія, сучасний стан, перспективи».- Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. - Івано-Франківськ: Фоліант, 2009.- с.239-247.

45.  Валентина Лозовецька. Психолого-педагогічні умови професійного саморозвитку фахівця  туризму в сучасних умовах праці /Туристична освіта в Україні: проблеми і перспективи. Зб.наук.праць. Випуск 2. /заг.ред.В.Т.Лозовецька.- вип.2.- Львів, 2010.- С.3 – 9.

46.  Лозовецька Валентина.  Методологічні засади професійної підготовки майбутнього вчителя технологічної освіти в контексті сучасних соціально-економічних вимог і потреб. Зб. наук. праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини /ред.Мартинюк М.Т. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2010.-  Ч.3. – С.15 - 23

47.  Лозовецька В.Т. Професійний саморозвиток особистості в сучасних умовах працІ. Тези доповідей науково-практичної конференції 29-30 березня 2010р.Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання  /Інститут професійноїтехнічної освіти НАПН України/за заг.ред.В.О.Радкевич. К.: ІПТО НАПН України, 2010.- С. 16 – 19.

48.  Лозовецька В.Т.  Компетентнісно-діяльнісний підхід до професійного саморозвитку сучасної особистості //Тези доповідей науково-практичної конференції 18-19 квітня 2011р. Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання  /Інститут професійно-технічної освіти НАПН України/за заг.ред. В.О.Радкевич. К.: ІПТО НАПН України, 2011.- С. 177 – 179.

49.  Лозовецька В.Т.  Підготовка вчителя в сучасних умовах професійної діяльності як креативної особистості /Зб.наук.праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини /ред.Мартинюк М.Т. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2011.- С.143-150

50.  Лозовецька В.Т.  Професійна компетентність викладача фахових дисциплін в сучасних умовах діяльності /П’ яті міжнародні читання, присвячені пам’яті академіка Сергія Яковича Батишева:матеріали V міжнарод. Наук. Конф.: у 2-х томах.-Т.2. Проблеми і досвід удосконалення професійної освіти в сучасних умовах : /за ред.. Н.Г.Ничкало, В.Д.Будака, М.Б.Яковлевої.-Миколаїв: МНУ імені В.О..Сухомлинського, 2011.- с.299-306.

51.  Лозовецька В.Т. Концептуальні засади професійного саморозвитку сучасної особистості /Науковий вісник ІПТО НАПН України № 1, 2011.- с. 33 – 39.

52.  Лозовецька В.Т.  Проблеми професійного самовизначення сучасної особистості .Тези доповідей науково-практичної конференції . Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання  /Інститут професійноїтехнічної освіти НАПН України/за заг.ред.В.О.Радкевич. К.: ІПТО НАПН України, 2012. – с.29 – 32.

53.  Лозовецька В.Т. До питання оновлення професійної освіти / В.Т. Лозовецька // Педагогічна і психологічна науки в Україні : зб. наук. пр. : в 5 т.– Т. 4 : Професійна освіта і освіта дорослих. – К. : Педагогічна думка, 2012. – С. 134–143.

54.  Лозовецька В.Т. Професійне становлення особистості в сучасних умовах праці/В.Т.Лозовецька //Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка: зб.наук праць: Вип. 5.- К: Вид-во Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, 2013. – С.20 - 25.

55.  Лозовецька В.Т.Методологічні підходи до формування кар’єри майбутніх фахівців / Валентина  Лозовецька // Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка : зб. наук. праць : Вип. 8 / Інст-т проф.-тех. освіти НАПН України ; [ред. кол. : В.О. Радкевич (голова) та ін.]. – К. : «НВП Поліграфсервіс», 2014. – С. 21–28.

56.  Лозовецька В.Т.Потенційні можливості особистості як фактор розвитку її професійної кар’єри /Валентина  Лозовецька //Освіта для сучасності - Edukacjadlawspółczesności: зб.наук.пр.: у 2 т./Мін-во освіти і науки, НАПН України, НПУ імені М.П.Драгоманова, Комітет педагогічних наук Польської академії наук, Наукове товариство «Польща-Україна, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Асоц.ректорів пед. ун-ів Європи. - За ред.. В.Г.Кременя, В.П.Андрущенка, Н.Г.Ничкало та ін- Київ: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015.- Т.1. – C.364 – 371.

57.  WalentynaŁozowiecka.Kształtowaniemyśleniakreatywnegowewspołczesnym środowiskuinformacyjnymjakoczynnikefektywnegofunkcjonowaniafachowcówwsytuacjachekstremalnych/ WalentynaŁozowiecka//Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи. Збірник наукових праць. Частина 1. /За ред. М.М. Козяра, Н.Г.Ничкало.- Львів: ЛДУ БЖД, 2015. – с.35-40.

58.  Лозовецька В.Т. Професійний розвиток фахівців сфери  туризму в сучасних соціально-економічних умовах /В.Т.Лозовецька //Стратегія розвитку туризму у XXI столітті у контексті сталого туризму..- Зб. матер. між нар. наук. практ. конфер./Міністерство освіти і науки України, Львівський  інститут економіки і туризму.- Львів:ЛІЕТ, 2016. – С. 280 – 286.

59.  Лозовецька В.Т. Мотиваційна основа професійного розвитку сучасного фахівця туризму// Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, досвід, проблеми. Вип..44 –  Вінниця: ДОВ «Вінниця», 2016.- С. 123-127.

60.  Walentyna Łozowiecka.Podstawyrozwojumotywacjiosiągnięć człowieka /Walentyna Łozowiecka //Науковий вісник Інститу професійно-технічної освіти НАПН України. Сер.:Професійна педагогіка: зб.наук.пр.Ін-т проф.-тех. Освiти НАПН України.- К.:Міленіум, 2016.- С. 130-136 (Включено до наукометричної бази даних Ulrich`sPeriodicalsDirectory(від 25.08.2014)(Включено до наукометричної бази даних Ulrich`sPeriodicalsDirectory(від 25.08.2014).

61.  Лозовецька В.Т. Компетентність фахівця туризму – як передумова його конкурентоздатності в сучасних умовах праці/В.Т.Лозовецька. - Зб. наук. праць,  ред.. І.О. Бочан, В. Т. Лозовецька /Міністерство освіти і науки України, Львівський  інститут економіки і туризму. - Львів:ЛІЕТ, 2017. – С. – 15 - 20.

 

Публікації у зарубіжних виданнях:

1. WalentynaLozowiecka.Psychologiczno-pedagogiczne uwarunkowania rozwoju zawodowego w warunkach rynku Pedagogika Tom IV część II. Zęszyty Naukowe  PWSZ w Płocku – Płock, 2005.- s. 805 – 815.

2. Walentyna Lozowiecka. Problemy adaptacji zawodowej na współczesnym rynku pracy.. /Problemy Profesjologii Nr 1.-Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej Uniwersytet  Zielonogórski. –2006.- S. 175 – 185.

3. Walentyna Lozowiecka. Uwarunkowanie efektywnośći pracy zawodowej we współczesnych społeczno-ekonomicznych warunkach. Art. Materiały konferencijne. – Wyższa szkoła bezpieczeństwa w Poznaniu. – Poznań, 2006.-  S.63-69.

4. WalentynaLozowiecka.Konceptualnepostawykształceniazawodowegowobecrynkupracy/Edukacja zawodowa w aspekcie przemian społeczno-gospodarczych wyzwania – szanse – zagrożenia. Polska – Bydgoszcz, 2007.-  S. 108 – 117.

5. Walentyna Lozowiecka. Rola wychowawczo-dydaktyczna nauczyciela w przygotowaniu osobowości do wejscia na rynek/Pedagogika. T.6, część 1. Zeszyty Naukowe  PWSZ w Płocku – Płock, 2007.- S.133-141

6. Walentyna Lozowiecka. Rola wartości zawodowych w zyciu dorostajacego człowieka. Art. Pedagogika pracy i andragogika /Z myśla o dorastaniu I starości człowieka. Włocławek, 2008.-S.149-159.

7. Walentyna Lozowiecka. Wspołczesne koncepcje kształcenia zawodowego/Wspołczesne koncepcje kształcenia zawodowego  Praca człowieka w XXI wieku. Konteksty –wyzwania –zagrozenia. Bydgoszcz, 2008.-S.234-242

8. Walentyna Lozowiecka. Teoretyczne i praktyczne zasady kształtowania postaw konkurencyjnej zdolności  jednostki /Edukacja I praca .Konteksty –wyzwania –antynomie. Bydgoszcz, 2008.-S.247-256.

9. Walentyna Łozowiecka. Osobliwości kształcenia zawodowego we współczesnych warunkach społeczno-ekonomicznych /Dylematy dydaktyki szkoły wyższej. Wydział Pedagogiki i Psychologii  Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok ,  2008.- S.237 – 245.

10. Walentyna Łozowiecka. Podstawy metodologiczne przygotowania nauczyciela jako kreatywnej osobowości. - Pedagogika. T.8 /Kształcenie pedagogów – strategie, koncepcje, idee  „Język – komunikacja – etyczność – twórczość problemów kształcenia nauczycieli.  ”. Część 1. ”..Zeszyty Naukowe  PWSZ w Płocku – Płock, 2009.- S.113 - 121

11. Walentyna Łozowiecka.Podstawy metodologiczne kształtowania myślenia kreatywnego osobowości w jej adaptacji do nowych warunków pracy /Edukacja jutra: ХV Tatrzańskie seminarium naukowe. Tom 1 /Red. Naukowa K.Denek, T.Koszczyc, P.Oleśniewicz.- Wrocław, 2009.- C.151 -158 – 0,5 d.a.

12. Walentyna Łozowiecka. Podstawy wychowawczo-dydaktyczne kształtowania kompetentności zawodowej /Rozprawy naukowe Akademii Wychowania Fizycznego 28 we Wrocławiu /Redaktorzy tomu R.Bartoszewicz, E.Bolach, J.Migasiewicz,A.Nowak.-Wydawnictwo AWF we Wrocławiu, 2009.- C.252-257.

13. Walentyna Łozowiecka.Podstawymetodologiczneprzygotowaniazawodowegowspółczesnejosobowościdorealnychwarunkówpracywkontekściejejgotowości  do kreatywnych  działań /Pedagogika pracy. Dyskurs o przyszłości.-Bydgoszcz, 2010.- s. 87- 101.

14. Walentyna Łozowiecka. Kompetencje nauczyciela wobec współczesnych zmian /Filozofia życia. W poszukiwaniu mądrości,  piękna i dobra. Red.Edward Jarmoch i Jerzy Kunikowski.-  Wyd-wo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach,  2011.- T.1.-s.359 – 366.

15. Walentyna Łozowiecka. Czynniki rozwoju zawodowego wobec  zmian społeczno-ekonomicznych / Kształcenie pedagogów. Wielowymiarowość edukacji. Red.E.Wiśniewska, A.Głowala, L.Tomaszewska.- Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, 2012.- s.45 – 53.

16. Walentyna Łozowiecka. Edukacja zawodowa a współczesne wyzwania społeczno-ekonomiczne /Edukacja jutra. Wyzwania współczesności i przyszłości.- Oficyna wydawnicza: Humanitas, Wyższa Szkoła  Yumanitas, Sosnowiec, 2012. – s.367 – 377.

17. Walentyna Łozowiecka.Adaptacja zawodowa pod względem współczesnych warunków społeczno-ekonomicznych / Walentyna Łozowiecka//Edukacja a rynek pracy: Kompetencje społeczno zawodowe determinantem gotowości człowieka do efektywnej adaptacji zawodowej.- Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, Płock, 2013.- s.28-37

18. Walentyna Łozowiecka. Psycho-pedagogical aspects of employee’s professional development /Professional education in the context of knowledge based economy.- Ed.Renata Tomaszewska-Lipiec.-Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, 2013.- s.191-198

19. Walentyna Łozowiecka. Adaptacja zawodowa współczesnego pracownika jako czynnik jego rozwoju zawodowego Nowa jakość w edukacji?- Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, Płock,2013.- s.238-244. 

20. Walentyna Łozowiecka.Uwarunkowania sukcesu i kariery zawodowej jednostki / Walentyna Łozowiecka //Edukacja a rynek pracy: Kształcenie a kariera zawodowa/- Wyd-wo PWSZ w Płocku, 2014.- C.11-19.

21. Walentyna Łozowiecka. Uwarunkowania ekonomiczne efektywnej pracy zawodowej współczesnego pracownika, Zeszyty Naukowy PWSZ w Płocku 2015; Nauki Ekonomiczne tom XXI.- s.39-47.

22. Валентина Лозовецька. Релігійно-паломницький туризм як інтегрований виховний процес /Валентина Лозовецька //Заклик до уяви милосердя у соціальній роботі. – Видано (українською) за підтримки Папського Університету Йоана Павла II у Кракові – ЛТД, 2015. – с. 31-41.

23. Walentyna Łozowiecka.Podstawyrozwojumotywacjiosiągnięć człowieka /Walentyna Łozowiecka (wjęzykupolskim)//Науковий вісник Інститу професійно-технічної освіти НАПН України. Сер.:Професійна педагогіка: зб.наук.пр.Ін-т проф.-тех. Освiти НАПН України.- К.:Міленіум, 2016.- С. 130-136 (Включено до наукометричної бази даних Ulrich`sPeriodicalsDirectory(від 25.08.2014)(Включено до наукометричної бази данихUlrich`sPeriodicalsDirectory(від 25.08.2014)..

24. Walentyna Łozowiecka. Podstawy motywacji osiągnięć fachowca turystyki /Walentyna Łozowiecka //Społeczeństwo. Edukacja. Język tom 4.Płock : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Plocku,  2016 r. - s. 69-177(czasopismo punktowane MNiSW oraz na liście Index Copernicus Value (ICV) – 46.98) .

25. Walentyna Łozowiecka. Psycho-pedagogiczne uwarunkowania rozwoju motywacji osiągnięć  jednostki pod kątem zmian społeczno-ekonomicznych /Walentyna Łozowiecka/ Motywacja jako czynnik sukcesów człowieka we współczesnych warunkach.– Płock: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, 2017.  S. 13-27.

19.3.2018 16:57:48 | прочитано 27x
 
load