1649899
EN
Вхід

Панько Оксана Ігорівна


1. Бегей –Панько О.І. Митрополит Іларіон (І.Огієнко) про особливості поширення християнства у Київській Русі // Християнство і культура: Мат-ли міжн. наук. конф. К. – Тернопіль. 1998. С.137-140.

2. Панько О.І. Проблеми поширення християнства в Київській Русі у спадщині І.Огієнка // Історія релігії в Україні: Мат-ли ІХ міжн.наук. конф. Львів. 1999. Кн.2. С.35-38.

3. Панько О.І. Проблеми двовір’я у дослідженнях митрополита Іларіона // Історія релігії в Україні: Праці Х міжн. наук. конф. Львів. 2000. Кн. І. С.42-45.

4. Панько О.І. Митрополит Іларіон про духовний стан сучасного світу // Людинознавчі студії: зб. наук. праць ДДПУ. Дрогобич. 2000.Вип.2. С.114-123.

5. Панько О.І. Проблема об’єднання Українських Православної та Греко-Католицької Церков у працях митрополита Іларіона (І.Огієнка) // Українське релігієзнавство. 2001. №19. С.62-70.

6. Панько О.І. Дохристиянські вірування українського народу в дослідженні І.Огієнка (митрополита Іларіона) // Вісник Львів. ун-ту. Філос. науки. 2001. Вип.3. С.279-288.

7. Панько О.І. Митрополит Іларіон про пережитки язичницьких просторово-часових уявлень // Народознавчі Зошити. 2001. №2. С.236-241.

8. Панько О.І. І.Огієнко (митрополит Іларіон) про Українську Православну Церкву // Проблеми гуманітарних наук: Наук. записки ДДПУ. 2002. Вип.10. С.195-204.

9. Панько О.І. І.Огієнко (митрополит Іларіон) про Українську Греко-Католицьку Церкву // Українське релігієзнавство. 2003. №25. С.43-51.

10. Бегей О.І. Збереження язичницьких просторово-часових уявлень українського народу (на матеріалах спадщини І.Огієнка) // Традиція і культура: мат-ли міжн. наук. конф. 16-17 грудня 2005 р. Асоціація «Новий Акрополь». К. 2005. С.2-4.

11. Бегей О.І. Реформація в духовній культурі українського народу: на матеріалах наукової спадщини І. Огієнка // Історія релігій в Україні: наук. щорічник. Кн. ІІ. Львів. 2006. С.11- 17.

12. Бегей О.І. І.Огієнко (митрополит Іларіон) про автокефалію Української православної церкви // Історія релігій в Україні:наук. Щоріч-ник. Кн. І. Львів. 2007. С.153- 159.

13. Бегей О.І. Візантійська традиція в українській культурі: на матеріалах наукової спадщини І.Огієнка (митрополита Іларіона) // Вісник Львів. ін-ту економіки і туризму: зб. наук. ст. Львів. 2008. №3. С.141-144.

14. Бегей О.І. Іван Огієнко (митрополит Іларіон) про перспективи розвитку української духовної культури в новітню добу світової історії // Історія релігій в Україні: наук. щорічник. Кн. ІІ. Львів. 2009. С.3-8.

15. Бегей О.І. Християнство та ірраціональність в сучасній культурі // Вісник Львів. ін-ту економіки і туризму: зб. наук. ст. Львів. 2010. №5.С.206-210.

16. Бегей О.І. Релігія та віртуальна реальність: проблеми співіснування // Інтелект. Особистість. Цивілізація: зб. наук. пр. Вип. 8. Донецьк. 2010. С.190-194. (фахове видання)

17. Бегей О.І. Культурно-пізнавальний туризм та його значення для розвитку малих міст західних областей України // Вісник Львів. ін-ту економіки і туризму: зб. наук. ст. Львів. Вип.6. 2011. С.209-213.

18. Бегей О.І. Міфотворчість як чинник розвитку сучасного туризму // Інтелект. Особистість. Цивілізація: зб. наук. пр. Вип. 9. Донецьк. 2011. С.92-96. (фахове видання)

19. Бегей О.І. Культура як чинник розвитку регіонального туризму // Розвиток українського етнотуризму: проб-леми та перспективи: зб. мат. І Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та  студентів (2-3 березня 2011р.). Львів. 2011 р. С.214-220.

20. Бегей О.І. Новітні комунікаційні технології як чинник трансформації релігії // Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості: мат-ли ХХХ Міжн. наук.-практ. конф., 9 грудня 2011 р. Донецьк. 2011. С.175-178.

21. Бегей О.І. Релігійний туризм: соціологічний аналіз // Вісник Львів. ін-ту економіки і туризму: зб. наук. ст. Львів. 2012. № 7. С.235-240.

22. Бегей О.І. Монастирі Старосамбірщини та їх потенціал для розвитку туризму / Бегей О.І., Анісімович-Шевчук О.З. // Розвиток українського етнотуризму: проблеми та перспективи: Зб. мат. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів (25-26 квітня 2012 р.). Львів. 2012. С.82-87.

23. Бегей О.І. Культура як чинник розвитку туризму (на прикладі Старосамбірського району Львівської області)/ Бегей О.І., Анісімович-Шевчук О.З. // // VI Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні та Польщі”, (25 – 26 жовтня 2012 р) в м. Житомирі на базі Житомирської філії ПВНЗ Київського  інституту бізнесу та технологій

24. Бегей О.І. Культурно-пізнавальний туризм у розвитку малих міст західних областей України (на прикладі Старосамбірcького району Львівської області) / Бегей О.І., Анісімович-Шевчук О.З. // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку: мат. І Міжн. наук.-практ. конф. (1-2 листопада 2012 р.). Черкаси. 2012. С.545-549.

25. Бегей О.І. Середньовічні монастирі Старосамбірщини як об’єкти релігійного туризму // Туристичними шляхами Прикарпат-тя: зб. наук. пр. Львів. 2012. С.84-95.

26. Бегей О.І. Монастирі Старосамбірщини як об’єкти релігійного туризму /Бегей О.І, Анісімович-Шевчук О.З. // Географія і туризм: національний та міжнародний досвід: VІ міжн. конф. (Львів-Розлуч. 5-7 жовтня 2012 р.). Вісник Львів. ун-ту. Серія геогр.-афічна: зб. наук. пр. Вип. 43. Ч. 1. Львів. 2013. С.125-135. (фахове видання)

27. Бегей О.І. Особливості розвитку чернецтва Старосамбірщини у ХІІІ – ХVІІІ ст. // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». Острог. 2012. Вип. 7. С.22-35. (фахове видання)

28.  6.Анісімович-Шевчук О.З., Бегей О.І.  Культурно-пізнавальний туризм у розвитку малих міст західних областей України (на прикладі Старосамбірського району Львівської області) / Бегей О. І., Анісімович-Шевчук О.З. // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (1-2 листопада 2012 р., м. Черкаси). – Черкаси: Брама-Україна, 2012. – С.545 – 549.

29.  Бегей О.І., Вентка Р.І. Можливості розвитку культурно-пізнавального туризму в Жидачівському районі / Бегей О.І., Вентка Р.І. // Туристичними шляхами Прикарпаття. Збірник наук. праць / За ред. Романа Береста. – Львів: Манускрипт, 2013. – Вип.2. – С.63–73.

30. Бегей О.І. Смільницький жіночий монастир – унікальна історико-культурна пам’ятка Старосамбірщини // Історико-культурні пам’ятки Прикарпаття та Карпат – важливі об’єкти в розвитку туризму: Мат-ли Всеукр. наук.-практ. конф. Львів. 21-22 березня 2013. С.268-276.

31. Бегей О.І. Туристична привабливість сакральних пам’яток міста Дрогобича /Ступчанська І.Р., Бегей О.І. // Історико-культурні пам’ятки Прикарпаття та Карпат – важливі об’єкти в розвитку туризму: Мат-ли Всеукр. наук.-практ. конф. Львів. 21-22 березня 2013. С.206-210.

32. Бегей О.І. Добромильський монастир св. Онуфрія: ХVII – ХХ ст. // Наукові записки. Серія: Історичні науки. Кіровоград-ський держ. пед. ун-т імені В. Винниченка. 2013. Вип. 18. С.235-241. (фахове видання)

33. Бегей О.І. Жіночий монастир у  Смільниці ХVІІ-ХVІІІ ст.: історія розвитку // Гілея: науковий вісник: зб. наук. пр. Вип. 72. К. 2013. С.45-49. (фахове видання)

34. Бегей О.І. Добромильська реформа василіанського чину 1882 р.: передумови та наслідки. Історичний аспект // Вісник Харк. націон. ун-ту №1055, серія «Історія України. Українознавство: історичні та філо-софські науки». 2013. Вип. 16. С.29-35. (фахове видання)

35. Бегей О.І. Господарська діяльність Добромильського монастиря св. Онуфрія: ХVІІ – ХХ ст. // Гілея: науковий вісник: зб. наук. пр. К.2013. Вип.73. С.156-164. (фахове видання)

36.  Бегей О.І. Туристичні можливості сіл Старосамбірського району Львівської області (на прикладі Новоміської сільської ради) / Анісімович-Шевчук О.З., Бегей О.І. // Вісник Львівського інституту економіки і туризму [Текст]: зб. наук. ст./ М-во освіти і науки, молоді і спорту України. Львів. інст.-т економіки і туризму; [ред.кол.: І.О.Бочан та ін.]. – Львів: ЛІЕТ, 2013. –  №8. – С.247–255.

37.   Бегей О.І., Ступчанська І.Р. Історико-культурна спадщина Жидачівського району та її використання в туризмі // Туристичними шляхами Прикарпаття. Збірник наук. праць / За ред. Романа Береста. – Львів: Манускрипт, 2013. –Вип.2 – С.175 –181.

38.  Бегей О.І. Монастирі Старосамбірщини як важливі туристичні об’єкти: історія та сучасність. / Бегей О.І. // зб. матеріалів міжнародної  науково-практичної конференції «Стратегія розвитку туризму в XXI cтолітті у контексті вирішення глобальних проблем сучасності./ М-во освіти і науки України. Львів. інст-т економіки і туризму; [редкол.: І.О.Бочан та ін.]. – Львів: ЛІЕТ, 27 березня 2014.

39.  Бегей О.І. Жіночі чернечі осередки наприкінці ХІХ – поч. ХХ ст. на Старосамбірщині: історія та діяльність / Бегей О.І., Стоколос-Ворончук О.О.// Історико-культурні пам’ятки Прикарпаття та Карпат – важливі об’єкти в розвитку туризму. Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції / За ред. Романа Береста. – Львів: Манускрипт, 2014. – С.39 – 48.

40.  Бегей О.І. Історико-культурні пам’ятки Гніздичева, Лівчиць і Руди Жидачівського району та їх потенціал для розвитку туризму / Бегей О.І., Ступчанська І.Р. // Історико-культурні пам’ятки Прикарпаття та Карпат – важливі об’єкти в розвитку туризму. Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції / За ред. Романа Береста. – Львів: Манускрипт, 2014. – С.58 – 65.

41.  Бегей О.І. Лаврівський Святоонуфріївський монастир у ХХ – поч. ХХІ ст.: історія та духовно-просвітницька діяльність / Бегей О.І. // Х випуск фахового видання «Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». Острог. 2014. – с.3-13.

42.  Бегей О.І. До історії Буківського монастиря св. Йосафата оо. василіан/ Бегей О.І. // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки». Харків. 2014.

43.  Бегей О.І., Анісімович-Шевчук О.З. Монастир кармелітів у Сусідовичах: історія та сучасність // Вісник ЛІЕТ. Вип. 10.

44.  Бегей О.І. Городок: історичний розвиток та основні історико-культурні пам’ятки / Бегей О.І. // Туристичними шляхами Прикарпаття. Збірник наукових праць. За ред. Р.Береста. Львів, 2014. – Вип.3. – С.20-55.

45.  Бегей О.І., Лисик Н.М. Соціально-культурні аспекти розвитку міжнародного туризму в Жидачівському районі Львівщини // Європейська інтеграція та міжнародна безпека туризму [Текст]: Зб. Матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 22 квітня 2015) / Міністерство освіти і науки України, Львівський інститут економіки і туризму. – Львів, 2015. – с.274-280.

46.  Бегей О.І., Тур О. Перспективи культурно-пізнавального туризму в м.Городок Львівської області// Історико-культурні пам’ятки Прикарпаття та Карпат – важливі об’єкти в розвитку туризму. Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції / За ред. Романа Береста. – Львів: Манускрипт, 2015. [Електорнний ресурс]: режим доступу: http://www.liet.lviv.ua/redakce/index.php?clanek=2464&slozka=75&lanG=uk&xuser=659232679115635824

47.  БегейО.І. Розвиток етнотуризму в Жидачівському районі: стан та перспективи // Розвиток українського етнотуризму: проблеми та перспективи [Текст]: Зб. матеріалів ІV Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених. (Львів, 25 лютого 2016 р.) / Міністерство освіти і науки України, Львівський інститут економіки і туризму. – Львів, 2016.

48.  Бегей О.І. Релігійний туризм як запорука сталого розвитку регіону // Стратегія розвитку туризму у ХХІ столітті у контексті сталого розвитку: [Текст]: Зб. матер. між нар.  наук.-практ. конф. (Львів, 31 березня 2016 р.) / Міністерство освіти і науки України, Львівський інститут економіки і туризму. – Львів, 2016. – с.118-123.

49.  Бегей О.І. Стан та можливості розвитку туризму в Жидачеві // Історико-культурні пам’ятки Прикарпаття та Карпат – важливі об'єкти в розвитку туризму:  Збірник матеріалів ІV Регіональної науково-практичної конференції (Львів, 25 березня 2016 р.) [Електронний ресурс]. - режим доступу: http://www.liet.lviv.ua/redakce/index.php?clanek=2464&slozka=75&lanG=uk&xuser=659232679115635824

50. Бегей О.ІКудла І. Історико-культурні ресурси Ясениці-Замкової та перспективи їх використання в туризмі // Історико-культурні пам’ятки Прикарпаття та Карпат – важливі об'єкти в розвитку туризму:  Збірник матеріалів ІV Регіональної науково-практичної конференції (Львів, 25 березня 2016 р.) [Електронний ресурс]. - режим доступу: http://www.liet.lviv.ua/redakce/index.php?clanek=2464&slozka=75&lanG=uk&xuser=659232679115635824

51.  Бегей О.І. Новітні комунікаційні технології та їх вплив на релігійне життя //Соціологія - соціальна робота – регулювання соціальних проблем: збірник матеріалів VI Всеукр. конфер. молодих науковців (Львів, 21 - 22 квітня 2016). Національний університет «Львівська політехніка».

52. Бегей О.І. Стан та майбутнє релігії в секулярному суспільстві//Гілея: науковий вісник: зб. наук. пр. К.2016. Вип.109. С.203-206. (фахове видання)

53. Бегей О. І. Культурно-просвітницькі організації у м. Городок у другій пол. ХIX — першій пол. XX ст. / Вісник ЛІЕТ [Текст]: зб. наук. ст. / МОН України. Львів, 2016. – № 11. – с. 199-204.54. Бегей О. І., Ткачишин М. Я. Вплив реклами на спосіб життя сучасної людини / Вісник ЛІЕТ [Текст]: зб. наук. ст. / МОН України. Львів, 2016. – № 11. – с. 301-306.

55.  Панько О.І. Історико-архітектурний розвиток Лаврівського монастиря // Наукові записки Національного у-ту «Острозька академія». Серія «Історичні науки». Збірник наукових праць. – Вип. 26. – 2017. – С. 35–39.

56.  Панько О.І., Гриб С., Дяків Д. Туристична Старосамбірщина: стан та перспективи // Історико-культурні пам’ятки Прикарпаття та Карпат – важливі об’єкти в розвитку туризму: Збірник матеріалів V регіональної науково-практ. конференції. Львів. 30 березня 2017 р. – С. 46– 51.

57.  Панько О.І. Народна культура Старосамбірщини як чинник розвитку етнотуризму // «Розвиток українського етнотуризму: проблеми та перспективи». V Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів. 26 квітня 2017 р. Львів.

58.  Панько О.І. Релігійний туризм: стан та перспективи (на матеріалах Жидачівського району Львівщини) // «Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України: туризм як чинник європейської інтеграції». XVII науково-краєзнавча конференція Державний історико-культурний заповідник “Межибіж” (Хмельницька обл.), 10 червня 2017 р.

59.  Панько О.І. ,Главацька М.С. Посттравматичний синдром та соціально-психологічна реабілітація ветеранів АТО. Вісник Львівського інституту економіки і туризму [Текст] : зб. наук. ст. / М-во освіти і науки України. Львів. інст-т економіки і туризму ; [редкол. : І. О. Бочан та ін.]. — Львів : ЛІЕТ, 2017. — № 12. — с.138 – 143.

1. Бегей О.І., Анісімович-ШевчукО.З., о.Гачан М.Я. Монастирі Старосамбірщини: історія та перспективи використання у туризмі : Монографія. – Львів: ЛІЕТ-Манускрипт, 2014. – 332с.

14.3.2018 9:13:50 - оновлено 14.3.2018 14:20:58 | прочитано 37x
 
load