1649899
EN
Вхід

Бурса Оксана Василівна


1. Бурса О. В. Про один з підходів до структури потенціалу підприємства [Текст] / О. В. Бурса // Вісник соціально-економічних досліджень. Збірник наукових праць. ¾ № 8, ч. 2. ¾ Одеса – 2001. – С. 65-67. 

2. Бурса О. В. Економічний потенціал: суть і значення [Текст] / О. В. Бурса //  Наукові записки. Науково-технічний збірник ¾ № 7. ¾ Львів – 2004  – С. 167-170. Режим доступу: http://nz.uad.lviv.ua/uk/authors/bursa-o-v/  

3. Бурса О. В. Сучасні моделі управління якістю та особливості їх застосування в готельному господарстві [Текст] / О. В. Бурса // Квалілогія книги. Збірник наукових праць. ¾№ 2 (14).  Українська академія друкарства. Львів – 2008. – С.93 – 97. Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Kk_2008_2_5

4. Бурса О. В. Механізм кінетичного перетворення потенціалу підприємства та його складові [Текст] / О. В. Бурса //  Технологія і техніка друкарства. Збірник наукових праць ¾ № 3 (25). — К. : — 2009. — С.117-123. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Titd_2009_3_22

5. Бурса О. В. Роль управлінського потенціалу в структурі загального потенціалу туристичного підприємства та його складові [Текст] / О. В. Бурса // Вісник ДІТБ. Серія економіка, організація і управління підприємствами туристичної індустрії та туристичної галузі в цілому. —  Донеьк. – 2012. – № 16. – С. 233-235. 

6. Бурса О. В. Аналіз сучасних тенденцій застосування інновацій в туристичній галузі [Текст] / Н.О. Батьковець, О.В. Бурса // Електронне наукове фахове видання: «Глобальні та національні проблеми економіки»  ¾ 2016.  ¾ №11 ¾ C.263-266. Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-11-2016/19-vipusk-11-cherven-2016-r/2101-batkovets-n-o-bursa-o-v-analiz-suchasnikh-tendentsij-zastosuvannya-innovatsij-v-turistichnij-galuzi

7.Бурса О. В. Світовий досвід управління розвиком ресторанних підприємств [Текст] / О. В. Бурса, О. М. Вівчарук // Вісник Львівського інституту економіки і туризму. ¾ 2017. ¾ № 12. ¾ С.150-155.

Міжнародні видання:

Oksana Bursa. Analysis of current trends in innovations using in tourism industry / Oksana Bursa // Scientific letters of Academic society of Michal Baludansky. – 2016. – Volume 4. – № 6 – Р. 13-16 (0,53 друк. арк.).

Тези доповідей:

1.Бурса О.В. «Особливості конкурентної боротьби в індустрії гостинності щодо якості готельних послуг» [Текст] / О.В. Бурса // «Індустрія гостинності у країнах Європи»: Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції (Кримський інститут бізнесу) 4-6 грудня 2009 р. – Сімферополь: ВіТроПринт, 2009. – С.87-89. Режим доступу: http://tourlib.net/statti_ukr/bursa.htm

2.Бурса О.В. «Характеристика складових потенціалу туристичного підприємства» [Текст] / О.В. Бурса // «Туризм і рекреація: стратегія розвитку напередодні ЄВРО-2012»: Матеріали науково-практичної конференції, ЛІЕТ ¾ Львів, 2010. — С.67-70

3.Бурса О. В. Сучасні системи управління товарними запасами  [Текст] / О. В. Бурса // «Мерчендайзинг: суть, умови виникнення та перспективи розвиту»: Матеріали на науково-практичний семінар, ЛІЕТ, 20 травня 2010 року — Львів, 2010 — С.18-21

4.Бурса О.В. Сучасні системи управління якістю та їх роль в підвищенні конкурентоспроможності готельних підприємств [Текст]  / О. В. Бурса, Г. Р. Чупик // «Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств»: Тези доповідей на ІІ Міжнародну науково-практичну конференцію студентів, аспірантів та молодих вчених,  Дніпропетровський університет економіки та права імені Альфреда Нобеля, 30 березня 2011. — Д. : Вид-во ДУЕП ім. Альфреда Нобеля, 2011. — 77-79 с.

5.Бурса О.В. Вплив інноваційної діяльності на розвиток ресторанного господарства. [Текст]  / О. В. Бурса // «Збалансований розвиток туристичних регіонів: національний і світовий досвід»: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, ЛІЕТ-25-26 квітня 2013 року – Львів, 2013 - С.242-247

6.Бурса О.В. Тенденції розвитку інноваційних технологій в готельній індустрії [Текст]  / О. В. Бурса // «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання»: Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, ЧДТУ, 21-22 березня 2013р. – Черкаси: 2013. – Том 1 ¾ С.198-202

7.Бурса О.В. Сучасний стан та тенденції розвитку ресторанного господарства у м. Львові [Текст]  / О. В. Бурса, О. М. Вівчарук //  «Новітні тенденції у харчових технологіях та якість і безпечність продуктів»: Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції, ЛІЕТ, 10-11 квітня 2014 р., –Львів, 2014. ¾  С.122-125

8.Бурса О.В. Структура потенціалу готельних підприємств [Текст]  / О. В. Бурса // «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання»: Матеріали VI Міжнародної Ювілейної до 55-річчя ЧДТУ науково-практичної конференції, 26-27 березня 2015 р. – Черкаси, 2015  – Том 1 ¾ С.210-213.

9.Бурса О.В. Особливості функціонування та управління мережевими ресторанами в Україні [Текст]  / О. В. Бурса, О.Д. Гнаткович // «Новітні тенденції у харчових технологіях, якість і безпечність продуктів»: Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, ЛІЕТ, 16-17 квітня 2015 р. – Львів, 2015 ¾ С.53-57

10.Бурса О. В. Визначення якості освітніх послуг вищих навчальних закладів з підготовки фахівців галузі туризму [Текст] / О. Д. Гнаткович, О. В. Бурса // Управління в освіті : збірник матеріалів VІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 16–17 квітня 2015 року, Львів / Національний університет "Львівська політехніка" [та інші]. – Львів, 2015. – С. 43–45. Режим доступу :  http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/27566

11.Бурса О.В. Застосування інноваційного менеджменту в управлінні закладами ресторанного господарства [Текст]  / О. М. Вівчарук, О. В. Бурса //  «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання»: Матеріали VIІ Міжнародної науково-практичної конференції, ЧДТУ, 24-25 березня 2016 р. ¾ Черкаси, 2016.  ¾ С.137-140.

12.Бурса О.В. Інноваційний менеджмент в закладах ресторанного господарства [Текст]  / О. М. Вівчарук, О. В. Бурса // «Стратегія розвитку туризму у ХХІ столітті у контексті сталого розвитку»: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, ЛІЕТ, 31 березня 2016 року ¾ Львів, 2016 ¾ С.169-172

13.Бурса О. В. Розвиток ностальгійного туризму в с.Гійче [Текст]  / О. В. Бурса // «Історико-культурні пам’ятки  Прикарпаття та Карпат – важливі об’єкти в розвитку туризму»: Збірник матеріалів V Регіональної науково-практичної конференції,  ЛІЕТ, 30.03.2017 ¾ Львів, 2017. ¾ С.128-134

Режим доступу : ikona souboruwww.liet.lviv.ua/filemanager/files/file.php?file=3006

14.Бурса О.В. Професійне навчання персоналу готельних підприємств: закордонний досвід [Текст]  / О. В. Бурса // «Економіка і менеджмент: сучасні тенденції та виклики»: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Міжнародний гуманітарний університет, 21 квітня 2017 року) - Одеса : МГУ, 2017. – С.69-71

15.Бурса О.В. 3D тури як інноваційні засоби просування туристичних послуг [Текст] / О. В. Бурса // «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання»: Матеріали IХ Міжнародної науково-практичної конференції, ЧДТУ, 22-23 березня 2018 р. ¾ Черкаси,  2018 ¾С.84-88
14.3.2018 9:08:57 - оновлено 14.3.2018 14:20:28 | прочитано 42x
 
load